บริการใหม่ที่ให้ท่านสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาแบบ Online

 
 
รายงานผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพิเศษ) จำนวนใบสมัครทั้งหมด 4461 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00195577  นางสาววิไลพรรณ  เหล่าพิสัย 6/8/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
2 00195581  นายณัฐพงศ์  เรืองชัยนิคม 8/8/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
3 00195589  นายณัฐพงศ์  เรืองชัยนิคม 16/8/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
4 00195598  นายธนรัตน์  หงส์ไพศาลวิวัฒน์ 27/8/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
5 00195607  นางสาวภัทราธรณ์  พาณิชย์วรกุล 1/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
6 00195608  นางสาวภัทราธรณ์  พาณิชย์วรกุล 1/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
7 00195609  นางสาวภัทราธรณ์  พาณิชย์วรกุล 1/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
8 00195610  นางสาวภัทราธรณ์  พาณิชย์วรกุล 1/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
9 00195621  นางสาวสมปราถนา  หงษ์เอก 4/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
10 00195622  นางสาวอัสมานา  ทบจันทร์ 4/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
11 00195623  นางสาวสมปราถนา  หงษ์เอก 4/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
12 00195628  นางสาวนันทน์ธนา  ตัณฑกูล 6/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
13 00195629  นางสาวนันทน์ธนา  ตัณฑกูล 6/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
14 00195638  นางสาวณิชาภัทร   ศิริวรรณ 9/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
15 00195644  นายกษมาช  คำเทียนทอง 11/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
16 00195648  นางสาวภัสสร  พุ่มเจ้า 13/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
17 00195649  นายกษมาช  คำเทียนทอง 14/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
18 00195650  นางสาวณิสรา  ไตรรัตน์วัฒนา 15/9/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
19 00195704  นายวุฒิชัย  ปัตตาโพธิ์ 1/10/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
20 00195707  นายสุรติพงษ์  จันทร์เหลือง 2/10/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
21 00195708  นายสุรติพงษ์  จันทร์เหลือง 2/10/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
22 00195709  นายสุรติพงษ์  จันทร์เหลือง 2/10/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
23 00195738  นางสาวธนันท์ธรณ์  ทิพยารมณ์ 11/10/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
24 00195749  นางสาวสุริษา  พูลสิน 17/10/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
25 00195751  นายเฉลิมเกียรติ  ฉายายนต์ 17/10/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
26 00195844  นางสาวเพียงนภา  มงคลใหม่ 29/10/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
27 00195887  นายอิสระ  พงษ์ศิริ 5/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
28 00195888  นางสาววรหยก   ชุมทอง 5/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
29 00195893  นางสาวกัญญารัตน์  พัฒนาชัยเจริญ 5/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
30 00195895  นายปิยณัฐ  น้อยศรี 7/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
31 00195898  นายจำรัส  เหลืองสอาดกุล 8/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
32 00195902  นางสาววรางคณา  นันธิโย 9/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
33 00195903  นางสาวภานุมาศ  ขัดแก้ว 9/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
34 00195904  นางสาวปนัดดา  เสาเวียง 10/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
35 00195906  นายเอกภูมิ  สุขสุวรรณ 10/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
36 00195907  นายศุภชัย  หอมพันธุ์ 10/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
37 00195920  นางสาวศิริลักษณ์  นิลใบ 25/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
38 00195928  นางสาวจำเนียร  กุลสุวรรณ์ 28/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
39 00195938  นางสาวภัสณันท์  หงษ์สุวรรณ 29/11/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
40 00195940  นายนายเรืองชัย  พุทธิกร 2/12/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
41 00195942  นางสาวนิชาภา  คงกระพันธ์ 2/12/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
42 00195952  นางสาวดาราวรรณ  รินทะ 8/12/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
43 00195962  นางสาวกนกทิพย์  วายุโชติ 21/12/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
44 00195964  นางสาวสุพัฒตรา  สาลี 23/12/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
45 00195968  นายธนายุทธ  ธีรยาธนกุล 31/12/2556 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
46 00195970  นายนิพิฐพนธ์  พงค์ธเนศวร 2/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
47 00195971  นายธนายุทธ  ธีรยาธนกุล 2/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
48 00195981  นางสาวศรุตยา  บุญงอก 7/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
49 00195982  นางสาวศรุตยา  บุญงอก 7/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
50 00196075  ว่าที่ร้อยตรียงยุทธิ์  แก้วถา 2/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
51 00196114  นายจำรัส  เหลืองสอาดกุล 12/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
52 00196135  นายจักรพันธ์  มะโน 15/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
53 00196181  นางสาวนิสา  บำรุงศาสตรื 20/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
54 00196183  นางสาวผกาศิตา  ศรีภักดี 20/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
55 00196218  นางสาวฐานิชา  ถุลจันทร์ 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
56 00196233  นายจิรัสย์  อุไพพานิช 26/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
57 00196241  นายจิรัสย์  อุไพพพานิช 26/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
58 00196242  นางสาวเมธิญา  แก่นจันทร์ 26/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
59 00196274  นางสาวนลินลักษณ์  สิงห์จุ้ย 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ IT-Smart
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 59 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00057320  นายราม  รักเรียน 24/11/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
2 00057332  นายศุกล  พูลทรัพย์ 25/11/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 2 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ หัวหมาก
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00117123  นางสาวภุมรินทร์  ศรวงษ์ 17/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
2 00117124  นางสาวมนัสชนก  หลวงชนะ 17/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
3 00117125  นายอภิสิทธิ์  บังเกิด 17/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
4 00117126  นางสาวจุไรรัตน์  เจริญศรีสุนทร 17/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
5 00117127  นางสาวจุไรรัตน์  เจริญศรีสุนทร 17/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
6 00117128  นางสาวอังคณา  แซ่ล้อ 18/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
7 00117130  นางสาวมนัสชนก  หลวงชนะ 18/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
8 00117131  นายทวีพงศ์  อธิปัญญาสฤษดิ์ 18/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
9 00117132  นางสาวบัณณิดา  ตุลารักษ์ 18/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
10 00117134  นางสาวธวัลรัตน์  เธียรสรรหิรัญ 23/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
11 00117135  นางสาวธวัลรัตน์  เธียสรรหิรัญ 23/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
12 00117136  นางสาวศิริขวัญ  คำโพธิ์ 23/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
13 00117137  นางสาวพัชราภร  พุทธลีลาศ 25/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
14 00117138  นายอนุชา  เชยโพธิ์ 27/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
15 00117139  นางสาวจินตนา  มาเรือนกุล 28/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
16 00117142  นายวิชัย  โฮมชัย 30/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
17 00117143  นางสาวสุจิตรา  บัวสวรรค์ 30/6/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
18 00117144  นางสาวอิริยพร  ธนานุภาพพันธุ์ 1/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
19 00117150  นางสาวอัจฉราภรณ์  ขุนรัตน์ 2/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
20 00117151  นายณัฐพล  อัครเวสสะพงศ์ 2/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
21 00117152  นายณัฐพล  อัครเวสสะพงศ์ 2/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
22 00117153  นางสาวคนึงนิจ  ศรีสุข 4/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
23 00117157  นางสาววีรยา  บุญรัตน์เสรีกุล 9/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
24 00117158  นายณภพ  ทองส้ม 11/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
25 00117159  นางสาวอทิตยา  ปาลคะเชนทร์ 13/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
26 00117161  นายอภิชาติ  กอบบุญ 15/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
27 00117164  นายไพรัตน์  นาคมรกต 18/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
28 00117165  นางสาวกิตติยา  กุลบุญ 19/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
29 00117168  นางสาวสุภัทรา  สหัสรังสินี 22/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
30 00117169  นางสาวปภิญญพัทธ์  กูลอิทธิเชษฐ์ 22/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
31 00117170  นายอรรคเดช   ทรัพย์มีชัย 23/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
32 00117171  นายอรรคเดช  ทรัพย์มีชัย 23/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
33 00117172  นางสาววิมลมาศ  ราชประดิษฐ 25/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
34 00117173  นางสาวอาทิตยา  จิรัฎฐ์ภิรมย์ไชย์ 26/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
35 00117174  นายนาย  วรภูมิ 28/7/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
36 00117175  นางสาวฉัฐวีณ์  สุนทรกมลพัฒน์ 4/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
37 00117176  นางสาวทัศนีย์พร  สุปิยะวัฒน์ 4/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
38 00117177  นายนิติ  สุ่มเนตร 6/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
39 00117178  นางสาวนันทภรณ์  มณีจันทร์ 15/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
40 00117179  นางสาวเมศิรี  ศรีเรือง 15/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
41 00117180  นายเทิดเกียรติภณช์  แสงมณีจีรนันเดชา 15/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
42 00117181  นางสาวธารารัตน์  ศรีสะอาด 16/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
43 00117182  นางสาวสิริพร  รักผึ้ง 19/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
44 00117184  นางสาวลัดดาวัลย์  จำปารัตน์ 20/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
45 00117186  นายกล้าณรงค์  คงเกลี้ยง 22/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
46 00117189  นางสาวกานตา  เหลืองสอาด 25/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
47 00117190  นายนัฐวุฒิ   ดีอินทร์ 25/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
48 00117191  นางสาวสาธินี   เพลาด 27/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
49 00117193  นางสาวลาวัลย์  อาจวิชัย 28/8/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
50 00117195  นางสาวธิดารัตน์  วัฒนพิสิทธิ์ 2/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
51 00117199  นางสาวบุษรินทร์   แสนกล้า 4/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
52 00117201  นายณัฐกิตติ์  จำรูญโรจน์ 7/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
53 00117214  นายจักรี  อินทร์เอียด 10/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
54 00117215  นางสาวเกศริน  ขนอม 10/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
55 00117217  นางสาวจื่อเย่น  แซ่หลิน 11/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
56 00117218  นางสาวสกาววรรณ  พงษ์สวัสดิ์ 11/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
57 00117219  นางสาวสกาววรรณ  พงษ์สวัสดิ์ 12/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
58 00117221  นางสาวรัตติกา  ภูมิอุไร 16/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
59 00117222  นางสาวอำพา  ใยโพธิ์ 27/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
60 00117223  นางสาววราภรณ์  สุขเกษม 28/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
61 00117224  นางสาวพุธิตา  น้อยหุ่น 28/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
62 00117225  นางสาวพุธิตา  น้อยหุ่น 28/9/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 62 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00107238  นายทักษกร  ปิยะวงษ์ 13/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2 00017244  นายธราพงศ์  น้ำสมบูรณ์ 15/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3 00017245  นางสาวปาริชาติ   พยัพเมฆ 15/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
4 00017246  นายนิติธร  สัจจาวัติ 15/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
5 00017249  นายณัฐวุฒิ  สอนเสือ 16/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
6 00017250  นางสาวจุฑามาศ  อุกอาจ 17/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
7 00017252  นายณัฐวุฒิ  สอนเสือ 17/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
8 00017257  นางสาวมนัสชยา  อภิชนังกูร 18/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
9 00017261  นายณรงค์  จันทร์คีรี 20/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
10 00017262  นางสาวจิราพร  คชภักดี 20/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
11 00017263  นางสาวกัณติมา  คัมภิรานนท์ 20/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
12 00017265  นางสาวมนัสชยา  อภิชนังกูร 20/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
13 00017268  นายอรรถพล  วินทะไชย 24/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
14 00017274  นางสาวเบญจวรรณ  นิจจะยะ 28/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
15 00017275  นายธนทัต  พรมปัญญา 28/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 15 ฉบับ
โครงการเศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00903783  นายพัชรพล  วาทะวัชร์ 23/6/2555 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 1 ฉบับ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00037239  นายทักษกร  ปิยะวงษ์ 13/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
2 00037253  นางสาวจุฑามาศ   แซ่ตัน 17/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3 00037254  นางสาวพิชามญชุ์  ภัทรกุลวิศุทธิ์ 18/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
4 00037256  จ่าอากาศเอกกัมปนาท  จันทรเดชาคล 18/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
5 00037258  นางสาวพลินภรณ์  หาญณรงค์ฤทธิ์ 18/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
6 00037259  นายอิทธิพล  จิระอุดมทรัพย์ 18/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
7 00037264  นายนิติธร  สัจจาวัติ 20/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
8 00037266  นางสาวมาลินี  กรีมาวงษ์ 20/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
9 00037267  นายกิตติพงษ์  ผลบัว 20/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
10 00037269  นางสาวอารดา  สมันเลาะ 24/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 10 ฉบับ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00327198  บาทหลวงอนุวัต  เดชทวี 3/9/2557 บริหารธุรกิจบัณฑิต
2 00327226  พันตํารวจตรีแจก  ดดดด 29/9/2557 บริหารธุรกิจบัณฑิต
3 00327230  ว่าที่พลทหารหญิงลอง  ลอง 2/10/2557 บริหารธุรกิจบัณฑิต
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 3 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หัวหมาก
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00086047  นางสาวณัฐติยาธร  จันทรา 27/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2 00086054  นางสาวจุธาภรณ์  ชาวสวนกล้วย 28/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3 00086057  นายชัยพร   เขียวขำ 29/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
4 00086063  นายวิทยา  จันทนา 30/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
5 00086064  นายประสิทธิ์  เกตุมณี 31/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
6 00086065  นายณัฐพล  หวังพิทักษ์ 31/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
7 00086070  นายประวิทย์  เกียรติอุดมแก้ว 1/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
8 00086071  นายประวิทย์  เกียรติอุดมแก้ว 1/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
9 00086072  นายประวิทย์  เกียรติอุดมแ้ก้ว 1/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
10 00086073  นายประวิทย์  เกียรติอุดมแก้ว 1/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
11 00086076  ว่าที่ร้อยตรียงยุทธิ์  แก้วถา 2/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
12 00086080  นายณัฐวุฒิ  อิ่มทอง 3/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
13 00086081  นายณัฐวุฒิ  อิ่มทอง 3/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
14 00086082  นายจิตรประสงค์  มะลิงาม 4/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
15 00086085  นายอนุสรณ์  คำผ่อง 4/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
16 00086087  นายธวัชชัย  ธนาปภาธิป 5/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
17 00086092  นายธนเดช  บัวหอม 6/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
18 00086094  นายธวัชชัย  อ่ำสมบูรณ์ 6/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
19 00086096  นางสาวอรุษ  แห่งเจริญ 7/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
20 00086097  นางสาววิษณี  ฤทธิเดช 7/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
21 00086098  นางสาวศศิวงศ์  พรหมมาศ 7/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
22 00086169  นายนิธิศ  ติระรัตนกุล 18/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
23 00086180  นางสาวศศิวงศ์  พรหมมาศ 20/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
24 00086193  นางสาวจุฑารัตน์  อนุยูร 22/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
25 00086194  นางสาววราภรณ์  จุ้ยแตง 22/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
26 00086195  นางสาวจุฑารัตน์  อนยูร 22/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
27 00086196  นางสาวจุฑารัตน์  อนยูร 22/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
28 00086227  นายสุทธิพงษ์  วุฒิศักดิ์ 25/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
29 00086228  นายสุทธิพงษ์  วุฒิศักดิ์ 25/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
30 00086230  นางสาวฐิตารีย์  กาแก้ว 26/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
31 00086247  นายเกื้อ  เป้าหินตั้ง 27/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
32 00086248  นางสาวศิริลักษณ์  เกิดมี 27/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
33 00086249  นางสาวอรอุมา  จงเจริญ 27/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
34 00086251  นางสาวแก้วตา  สืบศรี 27/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
35 00086271  ว่าที่ร้อยตรีหญิงลีลากานต์  อินเอก 1/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
36 00086288  นางสาวอัญชิสา  จันทรวงษ์ 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
37 00086289  นายปิยะศักดิ์  จังขจร 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
38 00086290  นางสาวกัลยกร  กลิ่นบัว 11/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
39 00086296  นางสาวกัลยกร  กลิ่นบัว 11/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
40 00086302  นางสาวปาริชาต  วัสติ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
41 00086303  นายศุภฤกษ์  ไทยเขียว 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
42 00086317  นางสาวนิลภา  คงเพ็ชร 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
43 00086320  นายวิทยา  มิทิน 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
44 00086321  นายทองรีย์  บุญวรรณ์ 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
45 00086323  นางสาวบุษบา  ผิวอ้วน 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
46 00086340  นางสาวกมลวรรณ  รัตนภักดิ์ 16/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
47 00086345  นายธงชัย  จัันทร์อ่ำ 17/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
48 00086347  นางสาวศรีสกุล  มณีรัตน์ 18/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
49 00086370  นายเสกสันต์  ชมสน 20/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
50 00086371  นางสาวฐาปนี   ชิณพงศ์ 21/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
51 00086382  นางสาวธันยชนก  เหล่าพรหมสุคนธ์ 22/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
52 00086383  นางสาวบุษราคัม  สีสด 22/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
53 00086390  นางสาวศศิธร  คุณสมบัติ 23/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
54 00086403  นางสาวรัชดาภรณ์  ดีหนอ 25/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
55 00086409  นายอุกฤษณ์  คันธจันทน์ 25/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
56 00086412  นางสาวสุภานัน  ขวัญวงษ์ทิม 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
57 00086413  นายเสวตร  พึ่งฉิม 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
58 00086418  นางสาวอรุโณทัย  มาลากุล 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
59 00086419  นางสาวปัทมา  ใจฟู 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
60 00086426  นางสาวปัทมา  ใจฟู 27/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
61 00086436  นายกมลเทพ  ธรรมโหร 29/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
62 00086437  นายสรศักดิ์  สุรพันธ์เสรี 29/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
63 00086438  นายณัฐนันท์  ฐิตะรัตน์ 29/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
64 00086439  นายธาราธรณ์  เกษมศุภมงคล 30/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
65 00086440  นางสาวชัชฎาภรณ์  ปัญญาอิสระ 30/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
66 00086443  นางสาวอรนันท์  จันทเทพ 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
67 00086448  นางสาวเกศิณี  สีกุลา 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
68 00086463  นางสาววรีพร  บัวลอย 1/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
69 00086464  นายชาญพิพัฒน์  ฤทธิเดช 1/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
70 00086471  นางสาวสาธิกา  แสงเพชร 3/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
71 00086472  นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉิดฉวีวรรณ 3/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
72 00086479  นายนิติ  สันแสนดี 4/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
73 00086481  นางสาวเกศทิพย์  ตันติบูรณกุล 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
74 00086483  นางสาวพจวรรณ์  เจริญวัลย์ 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
75 00086484  นางสาวเทียมทาน  นาไชย 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
76 00086485  นางสาวสุรภา  พวงชัยยะ 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
77 00086491  นางสาวกนกพร  แซ่เอือง 6/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
78 00086502  นางสาวลลิดา  ศิริเสาร์ 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
79 00086503  นางสาวลลิดา  ศิริเสาร์ 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
80 00086504  นางสาวอัญณิชา  อรุณอุดมชัย 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
81 00086506  นายจรัญ  ชมเชย 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
82 00086507  นายจรัญ  ชมเชย 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
83 00086509  นายจรัญ  ชมเชย 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
84 00086513  นางสาวสิริจิตร  สีเสน 8/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
85 00086515  นางสาวเมวิกา  คงมั่น 8/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
86 00086526  นางสาวมณีจันทร์  สวัสดี 10/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
87 00086537  นายฐานวัฒน์  สาวันดี 11/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
88 00086543  นางสาวประภาพร  กลับพุก 12/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
89 00086546  ร้อยตํารวจโทชัชชญา   อารีเอื้อ 13/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
90 00086550  นายจีระพงศ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ 14/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
91 00086554  นางสาวนภวรรณ  ภูเก้าล้วน 17/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
92 00086556  นางสาววิภา  ชาญพิชิตวนิช 17/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
93 00086557  นางสาววิภา  ชาญพิชิตวนิช 17/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
94 00086560  นายมานิต  ทองขจรศักดา 18/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
95 00086565  นางสาวนฤมล  บุญสนองโชคยิ่ง 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
96 00086567  นางสาวเสาวลักษณ์  กันศร 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
97 00086570  ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์  คุ้มพวก 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
98 00086576  นายพรศิลป์  เปลี่ยวบุตร 20/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
99 00086577  นายยอดยิ่ง  ลีลาปัญญาภรณ์ 20/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
100 00086582  นายสมคิด  พุ่มฉัตร 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
101 00086584  นางสาวอังคณา  ไชยรักษ์ 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
102 00086586  นางสาวศศิวงศ์  พรหมมาศ 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
103 00086587  นางสาวพรผกา  ศตถกล 23/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
104 00086588  นางสาววรีรัตน์  ซึ่งยุทธ 23/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
105 00086613  นายกฤษฎา  เซ็นติมา 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
106 00086616  นางสาวไอลดา  สมานอริยะกุล 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
107 00086618  นางสาวกนกวรรณ  พระสว่าง 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
108 00086620  นางสาวเจริญศรี  สุระวิทย์ 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
109 00086630  นางสาวรุ่งรัตน์  นิมิตพัฒนา 27/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
110 00086635  นายศฤทธิ์  วิทูรปกรณ์ 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
111 00086636  นางสาวปัทมา  ใจฟู 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
112 00086643  นายหนึ่ง  มณี 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
113 00086644  นายนายหนึ่ง  มณี 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
114 00086652  นางสาวมลฤดี  สว่างทรัพย์ 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
115 00086663  นางสาวกานต์ธีรา  ปานผา 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
116 00086669  นางสาวพิศชณกาญจน์  กัณหารักษ์ 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
117 00086670  นางสาวประภารัตน์  สุภาพ 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
118 00086672  นางสาวสุมาลี  งานแข็ง 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
119 00086678  นางสาวปัทมา  ใจฟู 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
120 00086682  นายกฤตภพ  เมืองทอง 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
121 00086684  นางสาวรัชฎาภรณ์  น้องการ 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
122 00086685  นางสาววารุณี  ดวงศรีจันทร์ 1/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
123 00086699  นางสาวนัทธมน  งามสง่า 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
124 00086700  นางสาวนัทธมน  งามสง่า 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
125 00086708  นางสาวขนิษฐิรินทร์  เมืองวงษ์ 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
126 00086709  นายอานนท์  บุตรพรม 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
127 00086731  นางสาวพัชรี  หะยีมะแซ 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
128 00086733  นางสาวพัชรี  หะยีมะแซ 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
129 00086738  นางสาวบุญณิสา  เสืองาม 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
130 00086742  นางสาวบุญณิสา  เสืองาม 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
131 00086750  นางสาวบุญณิสา  เสืองาม 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
132 00086752  นางสาวจิตตานันท์  แก้วผลึกไชโย 3/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
133 00086754  นางสาวชัชชญา  คัณฑเขตต์ 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
134 00086756  นางสาวศรัญญา   จันทุมมา 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
135 00086758  นางสาวพรนภา  วุฒิสมบูรณ์ 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
136 00086760  นายอมรินทร์  ชูเพชร 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
137 00086762  นางสาวเบญจวรรณ  ภัชราภรณ์ 4/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
138 00086774  นางสาวพิชศณกาญจน์  กัณหารักษ์ 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
139 00086775  นางสาวทัศนีย์  อยู่คง 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
140 00086782  นางสาวกนกกาญจน์  แซ่ตัน 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
141 00086783  นางสาวทัศนีย์  อยู่คง 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
142 00086784  นายไตรจักร์  ญาณะนันท์ 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
143 00086786  นายอานนท์  บุตรพรม 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
144 00086787  นางสาวพลอยไพลิน   สดุดี 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
145 00086791  นายสุรเชษฐ์  ทวีสุข 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
146 00086793  นายจักกพันธุ์  แอกทอง 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
147 00086794  นางสาวรัชนี  รัตนาภูผา 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
148 00086795  นางสาวรัชนี  รัตนาภูผา 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
149 00086801  นางสาวอธิตยา  ศิลปศร 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
150 00086802  นางสาวกนกพร  กาฬภักดี 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
151 00086806  นายอุดม  พรหมศรีจันทร์ 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
152 00086808  นายไตรจักร์  ญาณะนันท์ 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
153 00086810  นายอุดม  พรหมศรีจันทร์ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
154 00086811  นายอุดม  พรหมศรีจันทร์ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
155 00086815  นางสาวพัชรี  กะดังงา 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
156 00086818  นางสาวจุฑามาศ  แซ่ซุย 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
157 00086820  นางสาวณัฐกานต์  ชลพิทักษ์วงศ์ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
158 00086825  นางสาวธัญนันท์  เตชะธรรมพิทักษ์ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
159 00086826  นายวัฒนะ  นิ่มสุริวงค์ 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
160 00086830  นางสาวศริญญา  ตั้งบรรเจิดวณิช 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
161 00086836  นางสาวณัฐพัชร์  ธนพัฒน์ธาดา 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
162 00086839  นางสาวจิรวดี  ชำนาญพันธ์ 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
163 00086846  นายแสงเพชร  สัตวนาโค 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
164 00086849  นายแสงเพชร  สัตวนาโค 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
165 00086861  นางสาวสุทิศา  เจริญศรี 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
166 00086863  นางสาวกัญยาณี  ศิริคุณ 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
167 00086865  นางสาวณัฐพัชร์  ธนพัฒน์ธาดา 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
168 00086866  นางสาวพลอย  หลายชูไทย 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
169 00086869  นางสาวสุภาวิตา  กาญจนสิทธิ์ 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
170 00086873  นายนฤชิต  ชัยสุนทรโยธิน 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
171 00086874  นางสาวปณัฐศนันท์  อุ่นศรีส่ง 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
172 00086880  นางสาวชญานันท์  สืบผาสุข 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
173 00086886  นางสาวณัฐพัชร์   ธนพัฒน์ธาดา 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
174 00086893  นางสาวศราวัณ  เชื้อผู้ดี 13/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
175 00086894  นายปิติพัฒน์  จันทรเรืองนภา 13/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
176 00086895  นางสาวสุพัชชา  หมายพึ่ง 13/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
177 00086896  นางสาวปรียารัตน์  ผัดตัน 13/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
178 00086915  นางสาวสุภาพรรณ  วิชาช่วย 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
179 00086916  นายธงชัย  ไทยอุดมทรัพย์ 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
180 00086919  นางสาวพรนภา  วุฒิสมบูรณ์ 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
181 00086920  นางสาววิภากร  วุ่นบำรุง 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
182 00086930  นางสาวรุ้งตะวัน  เลิศภัทรดำรงกุล 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
183 00086931  นายกิติพงศ์  สุทธินนท์ 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
184 00086932  นางสาวพรนภา  วุฒิสมบูรณ์ 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
185 00086933  นายอุทัย  อุ่นเมือง 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
186 00086958  นางสาวสุชาดา  นุชสวาท 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
187 00086960  นางสาวรัตนพร  ศรีจันทร์อ่อน 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
188 00086965  นายวรพชร  ถาวรโชคชัย 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
189 00086968  นางสาวปรียารัตน์  ผัดตัน 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
190 00086969  นายพัฒน์เมธินทร์  กระจ่างเจนกิจ 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
191 00086975  นายกิตติพงษ์  เงกสูงเนิน 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
192 00086976  นางสาวมนฤทัย  สมานอริยะกุล 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
193 00086977  นางสาวสุภาวดี  กังหลี 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
194 00086978  นายพัฒน์เมธินทร์  กระจ่างเจนกิจ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
195 00086979  นายณรงค์  อินทพงษ์ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
196 00086984  นางสาวนิรัทธรินทร์  อินทรบุหรั่น 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
197 00086990  นายสุรศักดิ์  สารสิทธิ์ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
198 00086994  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
199 00086999  นายรัฏฐกรณ์  โพธิ์ทอง 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
200 00087000  นางสาวพัชรี  กะดังงา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
201 00087001  นางสาวธนัฏฐา  ผิวผ่อง 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
202 00087002  นางสาวปณัฐศนันท์  อุ่นศรีส่ง 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
203 00087003  นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
204 00087006  นางสาวปัทมา  อาวุโสสกุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
205 00087007  นายกิตติสัณห์  มงคลสวัสดิ์ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
206 00087018  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
207 00087019  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
208 00087020  นางสาววาริฏฐา  เตมียบุตร 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
209 00087021  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
210 00087022  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
211 00087023  นางสาวปัทมา  อาวุโสสกุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
212 00087024  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
213 00087025  นางสาวเปมิกา  ธรรมเจรจา 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
214 00087026  นางสาวปัทมา  อาวุโสสกุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
215 00087028  นางสาวพรรณพัชร  นาทะทันต์ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
216 00087029  นางสาววิไลลักษณ์  ปิ่นทอง 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
217 00087032  นางสาวฝ้ายอังสนา  สุขแก้ว 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
218 00087034  นางสาวนพมาศ  แสนบุตร 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
219 00087045  นายสิริชัย  นาคอุดม 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 219 ฉบับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการตรวจสอบและกฏหมายวิศวกรรม
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 00775612  เรือตรีณัฐพล  ค้าเจริญ 2/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
2 00775618  นายณรงค์  ขุนไพชิต 3/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
3 00775619  นายกิตติศักดิ์  ชุมจันทร์ 3/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
4 00775620  นายธนิต  ถมหิรํญ 3/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
5 00775626  นายเจนณรงค์  เที่ยงธรรม 5/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
6 00775642  จ่าสิบโทศรัญ  ถนอมสิงห์ 11/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
7 00775658  นางสาวชลีพรณ์  ธรรมพรรัมย์ 18/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
8 00775661  นายอรรณพ  ไชยโอชะ 19/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
9 00775667  นางสาวเบญจา  แสงจันทร์ 21/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
10 00775671  นายเจษฎา  ไทยยิ่ง 23/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
11 00775675  นางสาวมินตรา  ไกรวัน 25/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
12 00775682  นายรชตะ  โภครักษ์ 27/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
13 00775683  นายรชตะ  โภครักษ์ 27/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
14 00775684  เรือตรีณัฐพล  ค้าเจริญ 27/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
15 00775685  นางสาวจิตณัฐฐา  มณีน้อย 27/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
16 00775694  เรือตรีณัฐพล  ค้าเจริญ 29/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
17 00775700  นายสาคร   จันทร์มา 30/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
18 00775701  นายนันท์พัชร์  สร้วงสุวรรณ 30/9/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
19 00775703  นายนันทฤทธิ์  ยิ้มนุ้ย 1/10/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
20 00775712  นายเทอดไท  รัตนรุจิกร 3/10/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
21 00775713  นายอรรถพล  วินทะไชย 3/10/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
22 00775717  นางสาวภัทรภา  เนยสูงเนิน 4/10/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
23 00775731  นายอธิราช  ชมภู 8/10/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
24 00775732  นายอรรถพล  ลาดบาศรี 10/10/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
25 00775734  นางสาวศิริธร  ผาสุขพันธุ์ 11/10/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
26 00775735  นางสาวศิริธร  ผาสุขพันธุ์ 11/10/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
27 00775737  นายประเสริฐ  พองคำ 11/10/2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
จำนวนใบสมัครกรุงเทพมหานคร 27 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ บางนา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 07116185  นายสายชล  ดิษฐวงศ์ 20/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
2 07116186  นางสาวสาวิตรี  พินทรากุล 21/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
3 07116201  นายรณกฤต  พิกุลน้อย 23/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
4 07116202  นายรณกฤต  พิกุลน้อย 23/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
5 07116205  นางสาวปวริศา  แจ่มทิม 23/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
6 07116280  นางสาวกรรณิการ์  อยู่ยืนยง 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
7 07116281  นางสาวเบญจวรรณ  นาวัง 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
8 07116282  นางสาวพัตราภรณ์  สุขทักษิณ 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
9 07116297  นายรณกฤต  พิกุลน้อย 11/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
10 07116304  นางสาวปัญญารัตน์  ใจซื่อ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
11 07116330  นายวรายุทธ  แสนศรี 15/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
12 07116359  นางสาวนัยเนตร  ศุกระกาญจน์ 19/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
13 07116380  นายวรายุทธ  แสนศรี 21/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
14 07116401  นายทรงกรด  ดำรงทัพย์ 24/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
15 07116405  นางสาวศศิฬา  รัตนบุหง่าจันทร์ 25/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
16 07116408  นายชนินทร  เรืองประทีป 25/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
17 07116415  นายชนินทร  เรืองประทีป 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
18 07116427  นางสาวภัทริกา  ชวะเดช 27/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
19 07116446  นางสาวเบญจวรรณ  อินทร์ชู 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
20 07116447  นางสาวภคพร  เกตุแย้ม 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
21 07116469  นางสาวพรรัตน์  ประทุม 2/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
22 07116492  นางสาวสุชีรา  โพธิ 6/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
23 07116493  นางสาวสุชีรา  โพธิ 6/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
24 07116499  นายวิธิสรรค์  ชูหอม 6/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
25 07116514  นางสาวเสาวลักษณ์  ปวีร์ยกุล 8/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
26 07116522  นายวรุตม์  กิตติกาญจนาภา 9/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
27 07116523  นางสาวนภาพร  แซ่โกว 9/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
28 07116528  นางสาวอัญชลี  พิมดา 11/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
29 07116545  นางสาวสุธิดา  พลอยแดง 13/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
30 07116552  นางสาวกิตติมา  ลาภาวรกุล 17/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
31 07116569  นางสาวประกายรัตน์  ธรรมโชติ 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
32 07116581  นางสาวชลิดา  อยู่แก้ว 21/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
33 07116583  นายอนุวัตน์  รัตนเพชร 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
34 07116597  นางสาวรมิดา  เลาหจตุพร 23/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
35 07116604  นายอนุวัตน์  รัตนเพชร 25/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
36 07116605  นายอนุวัตน์  รัตนเพชร 25/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
37 07116606  นายอนุวัตน์  รัตนเพชร 25/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
38 07116624  นายปรมินทร์  เนตรพุกกณะ 27/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
39 07116629  นางสาวภัทรธิดา  เมืองเสน 27/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
40 07116633  นายปรมินทร์  เนตรพุกกณะ 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
41 07116655  นางสาววิจิตรา  สีนาก 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
42 07116661  นายปณต  แสงปราสาท 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
43 07116662  นายปณต  แสงปราสาท 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
44 07116665  นางสาววริฏฐา  เตรียมไธสง 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
45 07116688  นายธนิต  อุปมายันต์ 1/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
46 07116702  นายธนิต  อุปมายันต์ 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
47 07116740  นางสาวกชกร  อุณหนันท์ 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
48 07116747  นายปรเมศร์  หาทวายการ 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
49 07116751  นางสาวกชกร  อุณหนันท์ 3/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
50 07116763  นางสาวขวัญรวี  ไตรโอสถ 5/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
51 07116764  นางสาวขวัญรวี  ไตรโอสถ 5/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
52 07116767  นางสาววิภาณี  ขวัญเต่า 5/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
53 07116768  นางสาววิภาณี  ขวัญเต่า 5/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
54 07116772  นางสุกัญญา  เนคมานุรักษ์ 5/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
55 07116778  นางสาววิภาณี  ขวัญเต่า 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
56 07116779  นางสาวฐนัญญา  จงพิศุทธิโสภณ 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
57 07116781  นางสาวณิชาภา  พงศ์ภัคศุภสิน 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
58 07116788  นายสุเมธ  สันถวชาคร 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
59 07116790  นายวรพล  เนคมานุรักษ์ 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
60 07116792  นายธนบัตร  ทัพป้อม 6/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
61 07116804  นางสาววนัสนันท์  สีดำ 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
62 07116807  นางสาวทิพย์วัลย์  ขันติวัฒนา 7/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
63 07116812  นายคณาวัตร  ลักษณะคชา 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
64 07116823  นายนิติพงศ์  วงศ์อาจ 8/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
65 07116828  นางสาวนุชนาถ  เจียรชูสวัสดิ์ 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
66 07116831  นายอนุวัตน์  รัตนเพชร 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
67 07116832  นายอนุวัตน์  รัตนเพชร 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
68 07116834  นางสาวฐิติมา  เที่ยงใจดี 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
69 07116840  นางสาวกชกร  อุณหนันท์ 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
70 07116842  นายปรเมศร์  หาทวายการ 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
71 07116848  นางสาวณิชาภา  พงศ์ภัคศุภสิน 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
72 07116859  นางสาวภัทรียา  มิมาละ 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
73 07116860  นางสาวโสรญา  ลีนะนิธิกุล 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
74 07116864  นางสาวภัทรียา  มิมาละ 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
75 07116867  นางสาวศลิษา  พูลสระคู 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
76 07116868  นางสาวธณภัชสา  ศรีสาร 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
77 07116870  นางสาวธณภัชสา  ศรีสาร 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
78 07116871  นางสาวโสรญา  ลีนะนิธิกุล 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
79 07116883  นางสาววิชชานีย์  เจริญศรี 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
80 07116885  นายสโรช  วงษ์โชติวัฒน์ 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
81 07116900  นายทยาวิชญ์  ธีรสุขประเสริฐ 14/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
82 07116927  นางสาวกมลทิพย์  โชคอร่ามชัย 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
83 07116957  นางสาวสกรา  ปนนรหร 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
84 07117063  นางสาวจิตธนา  อนันต์เจริญยศ 23/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
85 07117088  นางสาววาทินี  ตีระวัฒนานนท์ 27/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
86 07117091  นายลือชา  มูลทองชุน 28/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
87 07117092  นายลือชา  มูลทองชุน 28/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
88 07117098  นายลือชา  มูลทองชุน 28/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
89 07117099  นายลือชา  มูลทองชุน 28/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
90 07117100  นายลือชา  มูลทองชุน 28/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
91 07117104  นางสาวปิยะลักษณ์  หงษา 28/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
92 07117105  นางสาวจิราภรณ์  ขาวเมฆ 28/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
93 07117111  นางอนงนาฏ  เดชฤทธิ์ณรงค์ 29/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 93 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม บางนา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 07086050  นายคมสันต์  ลุนธิระวงศ์ 27/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2 07086058  นางสาวเพชรดา  ยังปรางค์ 29/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3 07086059  นางสาวพรพิมล  เหล็กสัก 30/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
4 07086060  นางสาวเพชรดา   ยังปรางค์ 30/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
5 07086061  นางสาวภคนันท์  สำเนียงไพบูลย์ 30/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
6 07086068  นายวราวุฒิ  แสงทอง 31/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
7 07086069  นายวราวุฒิ  แสงทอง 31/1/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
8 07086077  นายเอกลักษณ์  พลจรัส 2/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
9 07086079  นายอาคเนย์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 2/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
10 07086088  นายสุภสิทธิ์  พิจิตร์ 5/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
11 07086089  นางสาวฐิตารีย์  แก้วแพร่ 5/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
12 07086090  นางสาววรรณภา  คำพุก 5/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
13 07086101  นางสาววัลยา  สงสะนะ 8/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
14 07086128  นางสาวนาฏลดา  ผลิกาธิการ 14/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
15 07086129  นางสาวนาฏลดา  ผลิกาธิการ 14/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
16 07086137  นายนาวิน  งอยภูธร 15/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
17 07086143  นายนาวิน  งอยภูธร 16/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
18 07086156  นายณัฏฐ์สิทธิ์  แก้วสังหาร 18/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
19 07086178  นายจักริน  โกมล 20/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
20 07086192  นางสาวนภาพร  พวงพี่ 21/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
21 07086214  นายยุทธพล  สุทธิประภา 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
22 07086216  นายพงศธร  มูลสาร 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
23 07086219  นายชินพงศ์  กว้างขวาง 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
24 07086224  นายสายัณห์  สลีสองสม 24/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
25 07086229  นายสุวิทย์  คงกล้า 25/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
26 07086258  นายมานิต  กุดนอก 28/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
27 07086265  นายตองพล  สุวรรณพงศ์ 28/2/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
28 07086285  นายราชันย์  อยู่สิงห์ 10/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
29 07086299  นางสาวบงกช  เลิศประไพ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
30 07086301  นายมรุเดช  วรรณโวหาร 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
31 07086306  นายสุรสิทธิ์  พูลสวัสดิ์ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
32 07086307  นายสุรสิทธิ์  พูลสวัสดิ์ 12/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
33 07086308  นายสุรวิช  จารุวรรณชัย 13/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
34 07086313  นายพงษ์สุรนาท  อุนจะนำ 13/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
35 07086314  นายธีระศักดิ์  กลับวิเศษ 13/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
36 07086318  นางสาวฐิตารีย์  กาแก้ว 14/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
37 07086328  นางสาวอุษา  อ่อนเงิน 15/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
38 07086329  นางสาวอุษา  อ่อนเงิน 15/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
39 07086339  นางสาววินันยา  สามภักดี 16/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
40 07086341  นายโชติ  โชตินุชิต 17/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
41 07086368  นางสาวพรนภา  วุฒิสมบูรณ์ 20/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
42 07086377  นางสาวรติมา  ดวงคำ 21/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
43 07086378  นางสาวรติมา  ดวงคำ 21/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
44 07086385  นางสาวณหทัย   ธีระบุตร 22/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
45 07086391  นางสาวกันต์กมล  ปิยะมาลาชัย 24/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
46 07086393  นายปฐมพงศ์   สุวรรณรูป 24/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
47 07086395  นายอดิศักดิ์  โตนชัยภูมิ 24/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
48 07086421  นายธิติรัตน์  ทองทรัพย์พูล 26/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
49 07086422  นางสาวต้องตา  แพงเพชร 27/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
50 07086424  นางสาววรินยุพา  พุทธรักษา 27/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
51 07086434  นายวันเฉลิม  เครือสาร 29/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
52 07086453  นางสาวอุษา  อ่อนเงิน 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
53 07086454  นางสาวอุษา  อ่อนเงิน 31/3/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
54 07086486  นางสาวจรรยา  กาฬจันโท 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
55 07086487  นางสาวจินดา  กาฬจันโท 5/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
56 07086505  นางสาวณัฐวดี  จำเริญพิศ 7/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
57 07086520  นางสาวสรัลดา  แก้วเวชบุตร 9/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
58 07086521  นางสาวสรัลดา   แก้วเวชบุตร 9/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
59 07086544  นางสาววรนุช  ถะนะรอด 12/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
60 07086568  ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์  คุ้มพวก 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
61 07086571  นางสาวสุรีย์พร  พุ่มทอง 19/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
62 07086585  นางสาวถาวรีย์  ต่อบุณย์ศุภชัย 22/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
63 07086593  นายเอกชัย  หวายนำ 23/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
64 07086603  นางสาวฐิตาพร  ปั่นศิริ 24/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
65 07086610  นางสาวธัญยธรณ์  พินิจพรมนตรี 25/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
66 07086617  นางสาวนันท์นภัส  พรมคำน้อย 26/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
67 07086626  นายภรันยู  ประกฤติภูมิ 27/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
68 07086627  นางสาวพัชรนันท์  นิติภูมิเวชสกุล 27/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
69 07086634  นางสาวนราภรณ์   ทิพวัลย์ 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
70 07086637  นางสาวนราภรณ์   ทิพวัลย์ 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
71 07086645  นางสาวมีนา  ใจสมุทร 28/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
72 07086666  นายธีรวัฒน์  จันทนุพงศ์ 29/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
73 07086671  นางสาวกรรณทิมา  เจริญสุข 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
74 07086676  นางสาวสุกัญญา  อังกั๊ส 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
75 07086681  นายกฤตภพ  เมืองทอง 30/4/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
76 07086695  นางสาวลักขณา  รัตนพลที 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
77 07086698  นางสาวลักขณา  รัตนพลที 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
78 07086706  นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณา 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
79 07086707  นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณา 2/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
80 07086765  นางณิชมน  รุ่งธีรกุล 5/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
81 07086827  นางสาวอุบลวรรณ  คงสุภาพศิริ 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
82 07086829  นางสาวอุบลวรรณ  คงสุภาพศิริ 9/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
83 07086844  นายอัครเดช  วรรณพันธ์ 10/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
84 07086872  นางสาวศศินันท์  ทรัพย์ประเสริฐ 11/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
85 07086877  นายณภัทร  เทวัญวรากุล 12/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
86 07086905  นายประเทือง  พงษาชัย 14/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
87 07086908  นายธนากรณ์  เหล็กกล้า 14/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
88 07086914  นางสาวรัชนี  โตวงษ์ 15/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
89 07086922  นางสาวฐิตาพร  ปั่นศิริ 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
90 07086925  นายคุณากร  วิจิตรสมบัติ 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
91 07086929  นายไพโรจน์  ชูชื่น 16/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
92 07086948  นางสาวศุภรัตน์  สกุลณี 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
93 07086952  นางสาววันวิสาข์  แก้วอรุณ 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
94 07086953  นางสาววิภารัตน์  ปัจจุสมัย 17/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
95 07086966  นายวิระพงษ์  เทพนวล 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
96 07086970  นายอรรถพร  ภิบาลภักดี 18/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
97 07086980  นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งเจริญศิริรัตน์ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
98 07086989  นายเฉลิมชัย  สุวัณณกีฏะ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
99 07086991  นายเฉลิมชัย  สุวัณณกีฏะ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
100 07086992  นายเฉลิมชัย  สุวัณณกีฏะ 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
101 07086993  นางสาวพรชนัน  ปราบมาก 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
102 07086995  นางสาวพรชนัน  ปราบมาก 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
103 07086996  นายไพบูลย์   เศวตโศภิน 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
104 07086997  นายศุภณัฐ  มีคช 19/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
105 07087004  นายเสถียร  หริ่มสืบ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
106 07087005  นายรัฐติพงศ์  รำเทียมเมฆ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
107 07087008  นางสาวนันท์นภัส  แก้วทิพย์กิจ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
108 07087010  นางสาวนันท์นภัส  แก้วทิพย์กิจ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
109 07087011  นายอุทัย  ศรีกุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
110 07087012  นางสุจิรา  บูรสุขสวัสดิ์ 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
111 07087013  นายณภัทร  เทวัญวรากุล 20/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
112 07087036  นางสาวเกศราภรณ์  ชินนะ 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
113 07087040  นายธีรวุฒิ  พูลถาวร 21/5/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
จำนวนใบสมัครวิทยาเขตบางนา 113 ฉบับ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ จังหวัดสงขลา
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 61107321  นางสาวรัก  เรียนราม 24/11/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2 61107325  นางสาวพัสรา  ประชาอุดม 25/11/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3 61107328  นายอนุกูล  นันทพุธ 25/11/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
4 61107329  นางสาวพัสรา  ประชาอุดม 25/11/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
5 61107330  นายอนุกูล  นันทพุธ 25/11/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
6 61107331  ร้อยตํารวจโทหญิงรวิศรา  ศรีสงคราม 25/11/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสงขลา 6 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 68047270  บาทหลวงบัญชี  บันบัน 27/10/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
2 68047343  นางสาววรรณนภา  นามวงษา 15/12/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
3 68047344  นางสาววรรณนภา  นามวงษา 15/12/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
4 68047351  นางสาวกรวรรณ  รถทอง 5/1/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร 4 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
1 68887292  พันตํารวจตรีการจัดการ  การการ 14/11/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2 68887293  นายคำมอญ  ฉัตรสุวรรณ์ 15/11/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
3 68887306  นายคำมอญ  ฉัตรสุวรรณ์ 17/11/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
4 68887307  นางพัชรินทร์  บุษบงค์ 18/11/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
5 68887340  นางสาวธัญญาลักษณ์  ้เก้าเอี้ยน 12/12/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
6 68887341  นางสาวธัญญาลักษณ์  เก้าเอี้ยน 13/12/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
7 68887346  นางสาวกมลทิพย์  กิจศิริ 16/12/2557 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
8 68887350  นางสาวฐิติพร  สุขสันต์รุ่งเรือง 4/1/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
9 68887352  นางสาวฑิภาดา  กัณหสุวรรณ 5/1/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
10 68887353  นางสาวฑิภาดา  กัณหสุวรรณ 5/1/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
11 68887354  นางสาวฑิภาดา  กัณหสุวรรณ 5/1/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
12 68887355  นางสาวพรรณนิภา  พุ่มจันทร์ 6/1/2558 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จำนวนใบสมัครโครงการพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร 12 ฉบับ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
รายการ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล วันที่สมัคร หลักสูตรสาขาวิชา
  ยังไม่มีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
มีปัญหาการสมัคร ติดต่อ  
© 2009 Computer Institute of Ramkhamheang University