ตรวจสอบ
     
 
  ขั้นตอนที่ 1. ข้อกำหนดเบื้องต้น
     ผู้สมัครจะต้องรับทราบและยอมรับ พร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ต
ก่อนที่จะดำเนินการสมัครในขั้นตอนต่อไป
  ขั้นตอนที่ 2. กรอกเอกสารการสมัคร (ม.ร.2/I) [ เป็นขั้นตอนเมื่อผู้สมัครกรอกเอกสารการรับสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับ Username และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน และการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน]
  ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนและวันเวลาสอบ [ เป็นขั้นตอนเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ เปิดสอนหรือไม่ ]
 
ขั้นตอนที่ 4.

ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน [ เป็นขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา]
วิธีการชำระเงิน :
มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียน 2 วิธี ดังนี้

ี้     วิธีที่ 1 การชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิต ของผู้สมัครหรือผู้ปกครองโดยที่ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่มตามอัตราของบัตรเครดิต     
    วิธีที่ 2 การชำระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารทหารไทย โดยที่ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่ม 10 บาท

  ขั้นตอนที่ 5. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน
  ขั้นตอนที่ 6.
ส่งสำเนาเอกสารที่สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตทางไปรษณีย์ ถึง ..
    “ หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร
    สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ป.ณ. 1002
    ปท. รามคำแหง กรุงเทพ ฯ 10241”
ประกอบด้วย
6.1 สำเนาวุฒิบัตรที่สมบูรณ์และชัดเจน จำนวน 2 ฉบับ
6.2
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6.3
ถ้า ชื่อ – นามสกุล ในสำเนาวุฒิบัตรไม่ตรงกับบัตรประชาชนและที่ระบุไว้ในการกรอกใบสมัคร จะต้องส่งสำเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล เช่น สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบทะเบียนหย่า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ
6.4
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยเขียน ชื่อ – นามสกุล หลังรูปถ่าย
6.5
สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยประเภทออมทรัพย์ กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สมัครต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน
(เอกสารตามข้อ 6.1, 6.2 และ 6.3 ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
  ขั้นตอนที่ 7. มหาวิทยาลัยตรวจสอบการสมัครและออกรหัสประจำตัวนักศึกษา
7.1 กรณีตรวจสอบเอกสารจากขั้นตอนที่ 6 ครบถ้วนและการชำระเงินถูกต้องครบถ้วนแล้วมหาวิทยาลัย จะออกรหัสประจำตัวนักศึกษา
7.2 กรณีการสมัครขาดคุณสมบัติหรือเอกสารไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัย จะถือการสมัครเป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินที่ชำระไว้ทั้งสิ้น
  ขั้นตอนที่ 8. มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการรับสมัครทางหน้าเว็ปไซด์ www.iregis.ru.ac.th หลังจากได้รับเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว 15 วัน
  ขั้นตอนที่ 9. ให้นักศึกษาไปรับบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง หลังจากได้รับการแจ้งผลการสมัครแล้ว 1 เดือน ที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา (อาคาร สวป.ชั้น2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กทม.
โทร.0-23108605
     
 
 
   

พัฒนาระบบโดย:) สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Contact Webmaster : webregis@ram1.ru.ac.th
First Launch: March 2005 -:- Last Updated: May 2005