ตรวจสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ต


      เพื่อให้การปฏิบัติการรับสมัครนักศึกษาใหมส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ตในระดับปริญญาตรี ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็ปไซต์ www.iregis.ru.ac.th โดยไม่ต้องชำระค่าใบสมัคร ดังนี้
      1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร. 2/I) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มภายในเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา
      2. ให้ผู้สมัครส่งเอกสารต่อไปนี้
          2.1 สำเนาวุฒิบัตร จำนวน 2 ฉบับ
          2.2 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
          2.3 ถ้าชื่อ – นามสกุล ในสำเนาวุฒิบัตรไม่ตรงกับบัตรประชาชน และที่ระบุไว้ในการกรอกใบสมัคร จะต้องส่งเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เช่น สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือสำเนาใบทะเบียนหย่า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ
          2.4 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อ – นามสกุล ด้านหลังรูปถ่าย)
          2.5 สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้สมัครจะต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน
(เอกสารตามข้อ 2.1 , 2.2 , 2.3 ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
ส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับจดหมายโดยจ่าหน้าซองถึง
              “ หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร
                สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
                มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ป.ณ. 1002
                ปท. รามคำแหง กรุงเทพ ฯ 10241”
        3. วุฒิบัตรจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
            3.1 เป็นวุฒิบัตรที่สำเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
            3.2 วุฒิบัตรต้องระบุผลสำเร็จการศึกษาทั้งสาเหตุที่ออกและมีวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา
            3.3 สำเนาวุฒิบัตรต้องชัดเจนและสมบูรณ์
            หากตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา โดยยกเลิกการสมัครและไม่คืนเงินที่ชำระไว้ทั้งสิ้น
        4. หากมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานที่นำมาใช้ในการสมัครปลอม หรือมีปัญหามหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มการสมัคร
        5. ผู้สมัครประเภทเทียบโอนหน่วยกิตให้มาติดต่อฝ่ายทะเบียนของคณะที่นักศึกษาสมัคร เพื่อรับทราบผลการเทียบโอนหน่วยกิตและให้ลงทะเบียนเรียนพร้อมนักศึกษาส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยตามปฏิทินการศึกษาของภาคเรียนนั้น
        6. หากผู้สมัครลงทะเบียนเรียนผิดพลาด จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง
        7. การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมาสอบไล่ที่สนามสอบส่วนกลาง
        8. ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเคร่งครัด
                        จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                                        ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย์ประจำ รังสรรค์ แสงสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง