>>> หน้าแรก แนะนำการสมัคร ข้อกำหนดในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน

เข้าสู่ระบบ

username
password
 
  ข้อกำหนดในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน


 
ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารการสมัคร ม.ร .2/I เรียบร้อยก่อน จึงมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียน
ผู้สมัครควรตรวจสอบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนให้ตรงกับหลักสูตรที่ได้สมัครเรียน  พร้อมตรวจสอบวัน-เวลา สอบให้ถูกต้องก่อนการลงทะเบียนเรียน
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเรียนทาง Internet ได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น
ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้สมัครจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าผู้สมัครได้ดำเนินการชำระเงิน
ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น และไม่มีการเรียกเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หลังจากลงทะเบียนแล้วผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และชำระเงินทาง Internet ได้

  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน

1.
2.
3.


.
  .

  เมื่อเลือกรายการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ระบบจะแสดง ชื่อ - สกุล คณะ และสาขาวิชาที่สมัครเรียน
ให้เลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน และเลือกประเภทการชำระเงิน
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน สามารถชำระเงินได้ 2 วิธี
3.13.2

กรณีผู้สมัครชำระเงินด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบบจะให้พิมพ์ " ใบแจ้งการชำระเงิน " และให้ผู้สมัครไปชำระเงินผ่านเคาเตอร์ไทยพาณิชย์ทุกสาขาภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียน โดยผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่ม 10 บาท และมีการประทับตราพร้อมลายมือชื่อกำกับจากเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ
( ให้ผู้สมัครส่งสำเนาใบแจ้งการชำระเงินมาพร้อมกับสำเนาวุฒิการศึกษาด้วย )
กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระบบจะทำการคำนวณจำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียน และคิดค่าธรรมเนียมธนาคารร้อยละ 2.25และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยให้ผู้สมัครป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ บัตรเครดิตเป็นภาษาอังกฤษ (Please Input Card's Holder Information) เพื่อเข้าสู่ระบบการชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต ถ้ารายการต่าง ๆ ของบัตรเครดิตถูกต้องระบบจะแสดง "Approved" (อนุมัติวงเงิน) ให้ผู้สมัครคลิก OK อีกครั้ง แสดงว่าผลการชำระเงินของผู้สมัครทางบัตรเครดิตเรียบร้อย และให้ผู้สมัครพิมพ์ "ใบตอบรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต"  ส่งมาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย

ให้ผู้สมัครตรวจสอบผลการลงทะเบียนและชำระเงินใหม่อีกครั้ง


พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ