เข้าสู่ระบบ

username
password
 
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

JSP ErrorException:

java.sql.SQLException: ORA-01722: invalid number

	at oracle.jdbc.dbaccess.DBError.throwSqlException(DBError.java:134)
	at oracle.jdbc.ttc7.TTIoer.processError(TTIoer.java:289)
	at oracle.jdbc.ttc7.Oall7.receive(Oall7.java:589)
	at oracle.jdbc.ttc7.TTC7Protocol.doOall7(TTC7Protocol.java:1957)
	at oracle.jdbc.ttc7.TTC7Protocol.fetch(TTC7Protocol.java:1223)
	at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.doExecuteQuery(OracleStatement.java:2571)
	at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.doExecuteWithTimeout(OracleStatement.java:2896)
	at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.executeQuery(OracleStatement.java:647)
	at _ass__prog__semester2._report._rep__enroll._jspService(_rep__enroll.java:170)
	at oracle.jsp.runtime.HttpJsp.service(HttpJsp.java)
	at oracle.jsp.app.JspApplication.dispatchRequest(JspApplication.java)
	at oracle.jsp.JspServlet.doDispatch(JspServlet.java)
	at oracle.jsp.JspServlet.internalService(JspServlet.java)
	at oracle.jsp.JspServlet.service(JspServlet.java)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:588)
	at org.apache.jserv.JServConnection.processRequest(JServConnection.java:456)
	at org.apache.jserv.JServConnection.run(JServConnection.java:294)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:484)