เข้าสู่ระบบ

username
password
 

  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
จำนวนนักศึกษา : 1282
รหัสหมายเลขบัตรประชาชน :
301      
   นางสาวจิราวรรณ์ ไชยวุฒิ
4801132905
    คณะนิติศาสตร์
302      
   นางสาววราลี มณีมูล
4802155434
    คณะบริหารธุรกิจ
303      
   นางสาวพรทิพย์ ทัพวัฒน์
4806230100
    คณะรัฐศาสตร์
304      
   นางสาวสุพรรณิกา จันทร์ครุธ
4805022623
    คณะวิทยาศาสตร์
305      
   นายภาณุพงศ์ พณิชยกุล
4801133499
    คณะนิติศาสตร์
306      
   นางสาวนันทนา แม่นศร
4805023159
    คณะวิทยาศาสตร์
307      
   นายณัฐพงษ์ อุทโยภาส
4806231199
    คณะรัฐศาสตร์
308      
   นายประชา มนทิพย์
4806231397
    คณะรัฐศาสตร์
309      
   นายอุกฤษ ชัยมงคลนุกูล
4805000454
    คณะวิทยาศาสตร์
310      
   นายธนวัฒน์ จิ๋วต๊ะ
4890065123
    PRE-DEGREE
311      
   นางสาวปฏิญญา กาญจนคงคา
4803091604
    คณะมนุษยศาสตร์
312      
   นางสาวรัชมาภรณ์ ตันเฉลิมชัย
4890064548
    PRE-DEGREE
313      
   นายอริยะ ฤทธิดำรงการ
4804023028
    คณะศึกษาศาสตร์
314      
   นางสาวปิยรัตน์ ศิริคชพันธุ์
4806232981
    คณะรัฐศาสตร์
315      
   นางสาวจามรี สุริโย
4801133507
    คณะนิติศาสตร์
316      
   นายธนธง พุ่มม่วง
4801133762
    คณะนิติศาสตร์
317      
   นายกฤษฎาพงษ์ แสงปัญญา
4806231207
    คณะรัฐศาสตร์
318      
   นายกมล บุญญลาภาเลิศ
4802155442
    คณะบริหารธุรกิจ
319      
   นายอรินทม์ แก้วกลิ่น
4807000353
    คณะเศรษฐศาสตร์
320      
   นายอนุสรณ์ โพธิ์ภิรมย์
4890065388
    PRE-DEGREE
321      
   นางสาวปนัดดา บุญมา
4802157067
    คณะบริหารธุรกิจ
322      
   นางสาวพิมลดา วรรณพิรุณ
4801135387
    คณะนิติศาสตร์
323      
   นางสาววีรายา อักกะโชติกุล
4801131956
    คณะนิติศาสตร์
324      
   นายกิตติพงษ์ อริยานนท์
4803091893
    คณะมนุษยศาสตร์
325      
   นายพีรพัฒน์ ไชยวัต
4802155459
    คณะบริหารธุรกิจ
326      
   นางสาวปิยฉัตร ห้วยหงษ์ทอง
4806233187
    คณะรัฐศาสตร์
327      
   นายธัชกร กาญจนวิภาพร
4806231405
    คณะรัฐศาสตร์
328      
   นายชนินทร์ ปูรณวัฒนกุล
4801134398
    คณะนิติศาสตร์
329      
   นายจิรวัฒน์ ประสาทพร
4890064720
    PRE-DEGREE
330      
   นายสุชาติ ปั้นหยัด
4802155467
    คณะบริหารธุรกิจ
331      
   นางสาวปณิธาน สามงามแสน
4802002271
    คณะบริหารธุรกิจ
332      
   นายวิทยา เพ็งแจ่ม
4802155475
    คณะบริหารธุรกิจ
333      
   นายอุเทน นุ่มนิ่มสกุณี
4802155806
    คณะบริหารธุรกิจ
334      
   นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่มสกุณี
4802155814
    คณะบริหารธุรกิจ
335      
   นางสาวอาริสา ศรีสุพรรณ
4802156945
    คณะบริหารธุรกิจ
336      
   นายพรชัย พินิจพานิชย์
4806232999
    คณะรัฐศาสตร์
337      
   นางสาวปัญจพร จิระประเสริฐสุข
4806231413
    คณะรัฐศาสตร์
338      
   นายกรพล เขมะกนก
4804000489
    คณะศึกษาศาสตร์
339      
   นางสาวเพชรวิไล บัลลังก์ปัทมา
4854000256
    คณะสื่อสารมวลชน
340      
   นางสาวอักษราภัค กิจสมุทร
4803090895
    คณะมนุษยศาสตร์
341      
   นางสาวอรวรรณ กลิ่นกลุ่น
4807000445
    คณะเศรษฐศาสตร์
342      
   นายอดุล อ่อนละมูล
4806231421
    คณะรัฐศาสตร์
343      
   สิบโทไชยเชษฐ์ จะกอ
4806230282
    คณะรัฐศาสตร์
344      
   นายณัฐวัฒน์ กฐินหอม
4802156838
    คณะบริหารธุรกิจ
345      
   นางสาวเสาวลี มั่งประเสริฐ
4890064985
    PRE-DEGREE
346      
   นายธีรวุฒิ มีปาน
4803090903
    คณะมนุษยศาสตร์
347      
   นายธีระ วันเพ็ญ
4801137755
    คณะนิติศาสตร์
348      
   นายเดโช ชลสาคร
4806230621
    คณะรัฐศาสตร์
349      
   นายจิรายุ ศรีนุรัตน์
4802158065
    คณะบริหารธุรกิจ
350      
   นายศุภเวช ศรีเผือก
4802002487
    คณะบริหารธุรกิจ
351      
   นายถวิลพันธุ์ ถนอมน้อย
4801132434
    คณะนิติศาสตร์
352      
   นายจิรวัฒน์ เจริญอภิบาล
4802155483
    คณะบริหารธุรกิจ
353      
   นางสาวพรรณรัชต์ พรหมเพ็ญ
4802002495
    คณะบริหารธุรกิจ
354      
   นายไตรรัตน์ สุทธิเดช
4801133770
    คณะนิติศาสตร์
355      
   นางสาวสุตาวรรณ นิ่มเกีรติวงศ์
4890065081
    PRE-DEGREE
356      
   นางสาวทัศนีย์ หมดจด
4890064993
    PRE-DEGREE
357      
   นางสาวนิศากร คงไพฑูรย์
4801134752
    คณะนิติศาสตร์
358      
   นางสาวน้ำทิพย์ ว่องไวทวีวงศ์
4801132491
    คณะนิติศาสตร์
359      
   นางสาวชัชฏาภรณ์ ติ๋วสกุล
4806232874
    คณะรัฐศาสตร์
360      
   นายภคิไนย นิราช
4890064787
    PRE-DEGREE
361      
   นายเอกสิทธิ์ เรือนเพ็ชร์
4806231439
    คณะรัฐศาสตร์
362      
   นางสาวจารีวรรณ แถมเงิน
4806231447
    คณะรัฐศาสตร์
363      
   นายประจักษ์ พูลสวัสดิ์
4806230290
    คณะรัฐศาสตร์
364      
   นางสาวศลาลิน ดอกเข็ม
4802156978
    คณะบริหารธุรกิจ
365      
   นางสาวกมลมาศ ชูคง
4802154973
    คณะบริหารธุรกิจ
366      
   นายชาคริต ศิริโภคพัฒน์
4890065008
    PRE-DEGREE
367      
   นางสาวกนกอร ถูกต้อง
4890064779
    PRE-DEGREE
368      
   นางสาวเด่นนภา จุลเพชร
4801135015
    คณะนิติศาสตร์
369      
   นางสาวอุมาพร พรหมณี
4805000496
    คณะวิทยาศาสตร์
370      
   นางสาวสรัญญา เมืองน้อย
4802155830
    คณะบริหารธุรกิจ
371      
   นายวิทยา สินสัจธรรม
4890065222
    PRE-DEGREE
372      
   นายยุทธนา ปิดพยันต์
4890065230
    PRE-DEGREE
373      
   นางสาวภัทราภรณ์ สินเพชร
4890065180
    PRE-DEGREE
374      
   นางสาวสาวิณี ศรีชาย
4890064522
    PRE-DEGREE
375      
   นายเจริญชัย เมืองนอน
4806230308
    คณะรัฐศาสตร์
376      
   นายสนธิ สุภัทรนิยพงศ์
4806232460
    คณะรัฐศาสตร์
377      
   นางสาวนรารัตน์ เฮงบุณยพันธ์
4803001165
    คณะมนุษยศาสตร์
378      
   นางสาวชฎาพร ตั้งพานิช
4801134406
    คณะนิติศาสตร์
379      
   นางสาวโยทกา สุคันโท
4803091968
    คณะมนุษยศาสตร์
380      
   นายธนากร ประชุมรักษ์
4890065248
    PRE-DEGREE
381      
   นายอัฐพล ชนะ
4890065255
    PRE-DEGREE
382      
   นางสาวเบญญาพร อยู่สุข
4890065016
    PRE-DEGREE
383      
   นายอับดนเล๊าะ หมัดเลาะ
4806230118
    คณะรัฐศาสตร์
384      
   นางสาวมลฤดี ขวัญเกื้อ
4805023019
    คณะวิทยาศาสตร์
385      
   นายตีรณะ เฉลิมรักษ์
4802155491
    คณะบริหารธุรกิจ
386      
   นายสิทธิชัย เพชรหนูเสด
4802155822
    คณะบริหารธุรกิจ
387      
   นางสาวกุลวดี สาวิสิทธิ์
4806233005
    คณะรัฐศาสตร์
388      
   นายวีระ มุเส็มสะเดา
4806231454
    คณะรัฐศาสตร์
389      
   นายชารีฟ หลีอรัญ
4801135247
    คณะนิติศาสตร์
390      
   นางสาวอัสรินดา หมัดหมีด
4804022673
    คณะศึกษาศาสตร์
391      
   นางสาวจุฑามาศ แซ่ตั้ง
4803090911
    คณะมนุษยศาสตร์
392      
   นางสาวศศิ สิขเรศ
4802156986
    คณะบริหารธุรกิจ
393      
   นายพรพิศุทธิ์ สามทอง
4801135395
    คณะนิติศาสตร์
394      
   นายพงศินท์ ผลอนันต์
4806232882
    คณะรัฐศาสตร์
395      
   นายธนพล ติ้นหนู
4890064852
    PRE-DEGREE
396      
   นางสาวธนิสร โภชนุกูล
4890064654
    PRE-DEGREE
397      
   นางสาวจุฑารัตน์ มหาเจริญ
4802155848
    คณะบริหารธุรกิจ
398      
   นางสาวไลลา ดะช่ง
4803001173
    คณะมนุษยศาสตร์
399      
   นายวรพันธ์ เกื้อการ
4806232254
    คณะรัฐศาสตร์
400      
   นางสาวพาฝัน มุสิกรัตน์ธำรง
4890064704
    PRE-DEGREE
  

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ