เข้าสู่ระบบ

username
password
 

  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
จำนวนนักศึกษา : 6862
รหัสหมายเลขบัตรประชาชน :
5201      
   นางสาวชญานี มณีเลิศ
5602075904
    คณะบริหารธุรกิจ
5202      
   นายสมเกียรติ์ สายัณห์
5690067912
    PRE-DEGREE
5203      
   นางสาวณัฏฐา บุญฤทธิ์
5602073859
    คณะบริหารธุรกิจ
5204      
   นางสาวเบญจวรรณ แสงครุฑ
5604000355
    คณะศึกษาศาสตร์
5205      
   นายมณเฑียร พรพาณิชพพันธุ์
5601004566
    คณะนิติศาสตร์
5206      
   นายกฤตวิทย์ ไทยเกื้อ
5602000886
    คณะบริหารธุรกิจ
5207      
   นายจักรกฤษณ์ ใจห้าว
5606008661
    คณะรัฐศาสตร์
5208      
   นายณพดล ไชยภักดี
5606011541
    คณะรัฐศาสตร์
5209      
   นายอนุสรณ์ วิมล
5606106663
    คณะรัฐศาสตร์
5210      
   นางสาวกนกวรรณ ปรีชา
5602007626
    คณะบริหารธุรกิจ
5211      
   นายธนากร หนูเนตร
5601003329
    คณะนิติศาสตร์
5212      
   นางสาวปิยภรณ์ รัตนานุภาพ
5604002898
    คณะศึกษาศาสตร์
5213      
   นายจักรกริช สุทธิพันธ์
5690003800
    PRE-DEGREE
5214      
   นายสิทธิพร ภักดี
5601009631
    คณะนิติศาสตร์
5215      
   นายไตรภูมิ จันทร์แดง
5690000319
    PRE-DEGREE
5216      
   นายณัฐพล ขอบขำ
5690070478
    PRE-DEGREE
5217      
   นายสิห์ วรรษาวุธ
5690008718
    PRE-DEGREE
5218      
   นางสาวมาลิสา ศรีเปารยะ
5604006675
    คณะศึกษาศาสตร์
5219      
   นายกัมปนาท เกินเหลือ
5606006087
    คณะรัฐศาสตร์
5220      
   นางสาวอินธุอร บุญมาก
5690007538
    PRE-DEGREE
5221      
   นายกฤษฎา ไชยรัตน์
5601009649
    คณะนิติศาสตร์
5222      
   นางสาวอังคณา ส่งสิงห์
5602007634
    คณะบริหารธุรกิจ
5223      
   นายภาณุวัฒน์ ถนนจีน
5606002383
    คณะรัฐศาสตร์
5224      
   นายพลสวัสดิ์ หนูคง
5606002151
    คณะรัฐศาสตร์
5225      
   นายณัฐวัฒน์ พีระฤทธิศักดิ์
5606008679
    คณะรัฐศาสตร์
5226      
   นายอนิรุฒ เล็กบางพงศ์
5604006113
    คณะศึกษาศาสตร์
5227      
   นางสาวจันทกานต์ ขวัญรอด
5606002391
    คณะรัฐศาสตร์
5228      
   นางสาวอภิชญา อนงค์
5602003575
    คณะบริหารธุรกิจ
5229      
   นายธเนศ ขำคล้าย
5604005206
    คณะศึกษาศาสตร์
5230      
   นายณรงค์ศักดิ์ ช่วยสงค์
5601004574
    คณะนิติศาสตร์
5231      
   นางสาววลัยลักษณ์ น้ำดอกไม้
5602002825
    คณะบริหารธุรกิจ
5232      
   นางสาวศิริรัตน์ ขวัญส่ง
5604001437
    คณะศึกษาศาสตร์
5233      
   นางสาวธนาวดี วัฒนสิทธิ์
5604001445
    คณะศึกษาศาสตร์
5234      
   นางสาวพรอนงค์ พิกุลรัตน์
5602004664
    คณะบริหารธุรกิจ
5235      
   นางสาวยุพารัตน์ นวลแป้น
5690002943
    PRE-DEGREE
5236      
   นางสาวเกวลี วัฒนสิทธิ์
5690069348
    PRE-DEGREE
5237      
   นายวิชิต สุวะโจ
5606108024
    คณะรัฐศาสตร์
5238      
   นางสาวปภาวรินทร์ ศรีจันทร์
5601006207
    คณะนิติศาสตร์
5239      
   นายบรรเจิด เอียดสังข์
5606008687
    คณะรัฐศาสตร์
5240      
   นางสาวรัชณีกร แฝดสุระ
5602003187
    คณะบริหารธุรกิจ
5241      
   นายปิยมิตร ปลอดรอด
5601006215
    คณะนิติศาสตร์
5242      
   นางสาวพิมพ์พิไล ไชยศร
5606010584
    คณะรัฐศาสตร์
5243      
   จ่าตรีเจริญศักดิ์ อ่อนจันทร์
5606003100
    คณะรัฐศาสตร์
5244      
   นายชลวิทย์ จำนงจิต
5601006223
    คณะนิติศาสตร์
5245      
   นางสาวกมลชนก หอมเดช
5604001452
    คณะศึกษาศาสตร์
5246      
   นายกิติพัฒน์ บำรุงศรี
5602006461
    คณะบริหารธุรกิจ
5247      
   นายธนาธิป สุวรรณฤทธิ์
5601006231
    คณะนิติศาสตร์
5248      
   นายฐิติวุฒิ จำนงจิต
5604004332
    คณะศึกษาศาสตร์
5249      
   นายวุฒิชัย สัมฤทธิ์
5606108883
    คณะรัฐศาสตร์
5250      
   นางสาวอรวรรณ ชื่นใจ
5604002906
    คณะศึกษาศาสตร์
5251      
   นายยรรยง ตุลยนิษก์
5604006683
    คณะศึกษาศาสตร์
5252      
   สิบตรีวุฒิศักดิ์ สุขย้อย
5606008695
    คณะรัฐศาสตร์
5253      
   นายวัชรพล ทองท่อน
5603035378
    คณะมนุษยศาสตร์
5254      
   นายเกียรติศักดิ์ ศักดิเศรษฐ์
5606106671
    คณะรัฐศาสตร์
5255      
   นางสาวสุนิสา เนรานนท์
5606108891
    คณะรัฐศาสตร์
5256      
   นางสาวบุษกร หนูสอน
5606004082
    คณะรัฐศาสตร์
5257      
   นายอดิศักดิ์ เกิดศิริ
5601008526
    คณะนิติศาสตร์
5258      
   นายบูรภัทร รักขนาม
5605000131
    คณะวิทยาศาสตร์
5259      
   นางสาวกรกนก มะณี
5601009656
    คณะนิติศาสตร์
5260      
   นายณัฐวุฒิ ทองเกลี้ยง
5601002917
    คณะนิติศาสตร์
5261      
   นายปณชัย พรหมเอี่ยม
5601002610
    คณะนิติศาสตร์
5262      
   นางสาวชลิดา ชูเมฆ
5602004672
    คณะบริหารธุรกิจ
5263      
   นางสาวกาญติมา ศรีสุวรรณ์
5690066195
    PRE-DEGREE
5264      
   นายมานะศักดิ์ สมเชื้อ
5654001162
    คณะสื่อสารมวลชน
5265      
   นางสาววรรณภา สมเขาใหญ่
5602002619
    คณะบริหารธุรกิจ
5266      
   นางสาวอนุธิดา คนซื่อ
5606006095
    คณะรัฐศาสตร์
5267      
   นางสาวณัฐธิดา เกิดทองมี
5604004340
    คณะศึกษาศาสตร์
5268      
   นางสาวศุภิสรา พันธวาที
5604006691
    คณะศึกษาศาสตร์
5269      
   นางสาวอุไรวรรณ พิชัยฤกษ์
5602075912
    คณะบริหารธุรกิจ
5270      
   นายณัฏฐนันท์ ชูพันธ์
5605000149
    คณะวิทยาศาสตร์
5271      
   นายสหรัฐ แซ่ขวย
5606106689
    คณะรัฐศาสตร์
5272      
   นายวิธนุวัฒน์ ศรีสมโภชน์
5602075920
    คณะบริหารธุรกิจ
5273      
   นายธราเวช คุปต์กาญจนากุล
5601006249
    คณะนิติศาสตร์
5274      
   นางสาวอรวรรณ อินทร์แก้ว
5690000327
    PRE-DEGREE
5275      
   นางสาวจุฑารัตน์ อุบลรัตน์
5604002914
    คณะศึกษาศาสตร์
5276      
   นายปราเมศวร์ นาคขวัญ
5606011558
    คณะรัฐศาสตร์
5277      
   นายศิลป์ชัย ศรีสมบัติ
5604002922
    คณะศึกษาศาสตร์
5278      
   นางสาวปณิตา อินทรฤทธิ์
5654001584
    คณะสื่อสารมวลชน
5279      
   นางสาวอัจฉรา พลกูล
5690067920
    PRE-DEGREE
5280      
   นายทรงชัย สุวรรณอาภรณ์
5601004582
    คณะนิติศาสตร์
5281      
   นางสาวกัญญารัตน์ ณรุณรงค์
5606006103
    คณะรัฐศาสตร์
5282      
   นางสาวมีนาลักษณ์ ไชยฉิม
5602007642
    คณะบริหารธุรกิจ
5283      
   นางสาววันทนีย์ จันทร์ชุม
5601003337
    คณะนิติศาสตร์
5284      
   นายวัชราวุธ ทองคำ
5606008703
    คณะรัฐศาสตร์
5285      
   นางสาวปัทมาพร รักกิจ
5604005214
    คณะศึกษาศาสตร์
5286      
   นายชาติวรรชน์ วงษ์วิจารณ์
5606010592
    คณะรัฐศาสตร์
5287      
   นางสาวนุสรา สุดถนอม
5603002717
    คณะมนุษยศาสตร์
5288      
   นางสาวศดานันท์ บ้านโคก
5690069355
    PRE-DEGREE
5289      
   นายอิทธิกร เอียดรอด
5690069363
    PRE-DEGREE
5290      
   นายศุภกานต์ บุษปภาชน์
5690008726
    PRE-DEGREE
5291      
   นางสาวกัญญารัตน์ คงใหญ่
5690069371
    PRE-DEGREE
5292      
   นายภรัณยู วรเนติวุฒิ
5690069389
    PRE-DEGREE
5293      
   นางสาวชุติกาญจน์ แก้ววิเชียร
5690002950
    PRE-DEGREE
5294      
   นางสาวนันทิดา จันทร
5604004357
    คณะศึกษาศาสตร์
5295      
   นางสาววิลาวรรณ อินทร์สังข์
5601006256
    คณะนิติศาสตร์
5296      
   นางสาวปนิดา หนูคง
5690066203
    PRE-DEGREE
5297      
   นางสาวสาวิตรี จงรักจิตต์
5603001495
    คณะมนุษยศาสตร์
5298      
   นายสิทธิชัย มีแก้ว
5606106697
    คณะรัฐศาสตร์
5299      
   นายชูศักดิ์ สุขใส
5654000891
    คณะสื่อสารมวลชน
5300      
   นางสาวรัชกร อุ่นเจริญ
5605009397
    คณะวิทยาศาสตร์
  

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ