เข้าสู่ระบบ

username
password
 

  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
จำนวนนักศึกษา : 6349
รหัสหมายเลขบัตรประชาชน :
5401      
   นางสุนีย์ บุญเอี่ยม
5202000336
    คณะบริหารธุรกิจ
5402      
   นายอานนท์ หวังวิทู
5207009654
    คณะเศรษฐศาสตร์
5403      
   นายอรัญ วิสรรคชาติ
5203004816
    คณะมนุษยศาสตร์
5404      
   นางสาวมัลลิกา กรีมหา
5203004824
    คณะมนุษยศาสตร์
5405      
   นายสิริ จึงสมาน
5207007385
    คณะเศรษฐศาสตร์
5406      
   นางวาสนา ปราบใหญ่
5204040827
    คณะศึกษาศาสตร์
5407      
   นายสุลักษณ์ ฤทธิประศาสน์
5202007927
    คณะบริหารธุรกิจ
5408      
   นางสาวปรัถมา มิ่งวงษ์
5203004832
    คณะมนุษยศาสตร์
5409      
   นายจิรวัฒน์ เตชธุวานันท์
5203002687
    คณะมนุษยศาสตร์
5410      
   นางสาวแก้ววรุณ ประดิษฐพจน์
5203000178
    คณะมนุษยศาสตร์
5411      
   นางสาวจอมชนก สมนาม
5206005224
    คณะรัฐศาสตร์
5412      
   นายรุ่งเรือง ระฆังทอง
5201008439
    คณะนิติศาสตร์
5413      
   นางสาวสโรชา นาคผจญ
5206007311
    คณะรัฐศาสตร์
5414      
   พระนภสรชนม์ คงมณี
5204031594
    คณะศึกษาศาสตร์
5415      
   นายอุดมบุญ อรุณพันธ์
5203003990
    คณะมนุษยศาสตร์
5416      
   นางสาวสุภาพรรณ หุ่นช่างทอง
5206176215
    คณะรัฐศาสตร์
5417      
   นายภัทรวรรธน์ ธนพัฒน์โสพล
5203083810
    คณะมนุษยศาสตร์
5418      
   นายอริยะ อ่วมอร่าม
5203002695
    คณะมนุษยศาสตร์
5419      
   นายปราโมทย์ วิรุตมวงศ์
5201009759
    คณะนิติศาสตร์
5420      
   นายพิพัฒน์ อุมาวงสกุล
5206179128
    คณะรัฐศาสตร์
5421      
   นายบุญฤทธิ์ ขมชุณศรี
5201001590
    คณะนิติศาสตร์
5422      
   นายคุณอิษฏ์ สะริมี
5205024101
    คณะวิทยาศาสตร์
5423      
   นางสาวจิตรา ชนะชาญชัย
5204040835
    คณะศึกษาศาสตร์
5424      
   นายชนชล ประสงค์สม
5201120960
    คณะนิติศาสตร์
5425      
   นายยุทธนา วงค์คำ
5290081578
    PRE-DEGREE
5426      
   นายพิศลย์ บัวหล้า
5205023590
    คณะวิทยาศาสตร์
5427      
   นายกรชาล เมืองนิล
5203001911
    คณะมนุษยศาสตร์
5428      
   นางกนกวรรณ ศักดิ์วิวัฒกุล
5202118427
    คณะบริหารธุรกิจ
5429      
   นางรดา เอื้อกิจธโรปกรณ์
5204031040
    คณะศึกษาศาสตร์
5430      
   นางสาวมณฐิชา มังคลากร
5201005161
    คณะนิติศาสตร์
5431      
   นายดาบตํารวจพัฒน์ธนะ ยิ้มประเสริฐ
5206007329
    คณะรัฐศาสตร์
5432      
   นายอภิชัย สายสดุดี
5206011016
    คณะรัฐศาสตร์
5433      
   นางสาวเตือนจิตต์ ฤทธิสิงห์
5206004557
    คณะรัฐศาสตร์
5434      
   นางสาววิลาวัลย์ โพธิ์ศรี
5204031057
    คณะศึกษาศาสตร์
5435      
   นายชัยพล ลิ้มเฉลิม
5201008447
    คณะนิติศาสตร์
5436      
   นางสาวศรินทิพย์ โฉมงาม
5206010521
    คณะรัฐศาสตร์
5437      
   นางสุพิชฌา โรจนหทัยพงศ์
5201121844
    คณะนิติศาสตร์
5438      
   นายณฐนน โชติเสน
5201006300
    คณะนิติศาสตร์
5439      
   นางนิตยา จริงจิตร
5206176223
    คณะรัฐศาสตร์
5440      
   นายมนชัย ลิ้มโปเจริญชัย
5207000364
    คณะเศรษฐศาสตร์
5441      
   นายกิตติคุณ เจริญวิริยะกุล
5201005179
    คณะนิติศาสตร์
5442      
   นายกิติคุณ ชมทรัพย์จำเริญ
5201120978
    คณะนิติศาสตร์
5443      
   นายวีรยุทธ แสงอรุณ
5206005232
    คณะรัฐศาสตร์
5444      
   นางสาวศิริรัตน์ แตงหอม
5202001789
    คณะบริหารธุรกิจ
5445      
   นายอภิชา วิรัตนโภคิน
5204031602
    คณะศึกษาศาสตร์
5446      
   นางสายชล อินทรักษ์
5206177924
    คณะรัฐศาสตร์
5447      
   นางสาวอารียา คงวงศ์เสถียร
5201120986
    คณะนิติศาสตร์
5448      
   นายมาโนช แย้มสายหยุด
5206000522
    คณะรัฐศาสตร์
5449      
   นางสาวสุภัทรา ทรรพวสุ
5203003156
    คณะมนุษยศาสตร์
5450      
   พระธวัชชัย จั่นฤทธิ์
5206005661
    คณะรัฐศาสตร์
5451      
   นายธนาวัชร์ ธนาชววัฒน์
5203002703
    คณะมนุษยศาสตร์
5452      
   พระเอกพล กุลกสิกิจเจริญ
5201003745
    คณะนิติศาสตร์
5453      
   นางสุชาดา มโนรถจตุรงค์
5290002186
    PRE-DEGREE
5454      
   นายเจริญ ปิ่นชุมพลแสง
5203000707
    คณะมนุษยศาสตร์
5455      
   นายสมคิด ลิ้มประสงค์
5206177932
    คณะรัฐศาสตร์
5456      
   จ่าสิบตํารวจเอกฉันท์ ฤทธิไชย
5206177940
    คณะรัฐศาสตร์
5457      
   นางสาวภัททิยา จ้อยพุฒ
5203082382
    คณะมนุษยศาสตร์
5458      
   สิบตํารวจเอกจิรโรจน์ สะสาร
5206007337
    คณะรัฐศาสตร์
5459      
   นายกนก แก้วล้อม
5205001125
    คณะวิทยาศาสตร์
5460      
   นายธรรมปพน ชุ่มเกษร
5201006318
    คณะนิติศาสตร์
5461      
   นายวิโรจน์ ศิริวัชรไพบูลย์
5206007345
    คณะรัฐศาสตร์
5462      
   นางสาวลักษมี เปี่ยมสง่า
5203002711
    คณะมนุษยศาสตร์
5463      
   นายพัศพงศ์ ณัชกานต์นงนภัส
5204000037
    คณะศึกษาศาสตร์
5464      
   นายเฉลิมเกียรติ ยมนา
5290000883
    PRE-DEGREE
5465      
   นายศุภลักษณ์ วรรณสวัสดิ์กุล
5206179136
    คณะรัฐศาสตร์
5466      
   นายกำพล ทิวโพธิ์พุ่ม
5207009340
    คณะเศรษฐศาสตร์
5467      
   นางยุภาภรณ์ บัวนาค
5206000373
    คณะรัฐศาสตร์
5468      
   นางสาวเรือนแก้ว หนูเทพย์
5204040298
    คณะศึกษาศาสตร์
5469      
   นางสาวสุภาพร เหรียญทอง
5207006833
    คณะเศรษฐศาสตร์
5470      
   นางสาวพรทิพย์ แซ่ตั้ง
5290000412
    PRE-DEGREE
5471      
   นายปราโมทย์ มีกลิ่นหอม
5201099347
    คณะนิติศาสตร์
5472      
   พระวสันต์ เมฆศรี
5206007352
    คณะรัฐศาสตร์
5473      
   นางสาวรสรินทร์ รัชตปกรณ์ชัย
5204001431
    คณะศึกษาศาสตร์
5474      
   นายพีรพล จันทรประภา
5207009357
    คณะเศรษฐศาสตร์
5475      
   นางสาวกนกอร สอนสำโรง
5290002194
    PRE-DEGREE
5476      
   นายดาบตํารวจสุชาติ หิรัญชาติ
5206007360
    คณะรัฐศาสตร์
5477      
   นายคมชาญ ศรีมงคล
5202000203
    คณะบริหารธุรกิจ
5478      
   นายพลากร ขำพิศ
5290080471
    PRE-DEGREE
5479      
   นายคมชลัช ทองติ่ง
5203082390
    คณะมนุษยศาสตร์
5480      
   นายธีระชัย ศรียุกตวงศ์
5201120994
    คณะนิติศาสตร์
5481      
   นางสาวณัฐจิตกานต์ วชิราวุฒิชัย
5254000044
    คณะสื่อสารมวลชน
5482      
   นายโอภาส ตะเภาพงษ์
5201009767
    คณะนิติศาสตร์
5483      
   นายชูพงษ์ บุญฉ่ำ
5201122115
    คณะนิติศาสตร์
5484      
   นางสาวณัฐญา นาคสมบูรณ์
5206178716
    คณะรัฐศาสตร์
5485      
   นางจีระนันท์ นิลภักดี
5201009775
    คณะนิติศาสตร์
5486      
   พระป๊อก แคนติ
5205018590
    คณะวิทยาศาสตร์
5487      
   นายจิรัฏฐ์ แดงสี
5205018186
    คณะวิทยาศาสตร์
5488      
   พันจ่าตรีอัครชัย ศรีทองแท้
5206176231
    คณะรัฐศาสตร์
5489      
   นายอนุโรจน์ ใจเสมอ
5203000129
    คณะมนุษยศาสตร์
5490      
   นางสาวอัญญารัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
5207007468
    คณะเศรษฐศาสตร์
5491      
   นายบัญชา สุขสุด
5206000217
    คณะรัฐศาสตร์
5492      
   นายอนันต์ จิตตานนท์
5201008454
    คณะนิติศาสตร์
5493      
   นางสาวบุษบา ยาดี
5206010539
    คณะรัฐศาสตร์
5494      
   สิบตํารวจโทอัครเดช เอี่ยมจรูญ
5206175290
    คณะรัฐศาสตร์
5495      
   นางสาวอัจฉรา เจียมเรือน
5290001279
    PRE-DEGREE
5496      
   นายธีระพล อาวรณ์
5207006841
    คณะเศรษฐศาสตร์
5497      
   นายกฤษณะ สำราญใจ
5201121000
    คณะนิติศาสตร์
5498      
   นายชิราวุธ สนั่นศรีสาคร
5201122404
    คณะนิติศาสตร์
5499      
   นายยุทธนา ยิ่งสกุล
5206179144
    คณะรัฐศาสตร์
5500      
   นางกัญญลักษณ์ อุดมธีรสุวัฒน์
5206007378
    คณะรัฐศาสตร์
  

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ