เข้าสู่ระบบ

username
password
 

  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
จำนวนนักศึกษา : 5987
รหัสหมายเลขบัตรประชาชน :
4301      
   นางสาววนิดา มีสุข
5106170748
    คณะรัฐศาสตร์
4302      
   นางสาวมนธิวา เขียวมรกต
5106171928
    คณะรัฐศาสตร์
4303      
   นายการุณ น้อยทรัพย์
5105018989
    คณะวิทยาศาสตร์
4304      
   นายปรัชญา ใจสุทธิ
5101000353
    คณะนิติศาสตร์
4305      
   นางสาวกาญจนา ภาชุมโฉม
5103073622
    คณะมนุษยศาสตร์
4306      
   นางสาววรารักษ์ อานามวัฒน์
5102004735
    คณะบริหารธุรกิจ
4307      
   นางสาวนันท์นภัส กอศิริวลานนท์
5105000797
    คณะวิทยาศาสตร์
4308      
   นางสาวศศิเพ็ญ ศรประดิษฐ์
5102115705
    คณะบริหารธุรกิจ
4309      
   นางสาววิลาวัลย์ อนันต์นาวีนุสรณ์
5106000242
    คณะรัฐศาสตร์
4310      
   นางสุกัญญา แม้นชื่น
5104000368
    คณะศึกษาศาสตร์
4311      
   นายอุดมศักดิ์ สิงห์พันธ์
5106167785
    คณะรัฐศาสตร์
4312      
   นางสาวสุภาวรรณ ศรีคำ
5101001336
    คณะนิติศาสตร์
4313      
   นางสาววันเพ็ญ ศรีคำ
5101001344
    คณะนิติศาสตร์
4314      
   นางสาวจารุวรรณ ศิริเทศ
5103075346
    คณะมนุษยศาสตร์
4315      
   นายดนัย สุขพราย
5106165789
    คณะรัฐศาสตร์
4316      
   นางสาวสุภาพร ธรรมสุวรรณ
5103000237
    คณะมนุษยศาสตร์
4317      
   พระมหาสาธิต เวชเจริญ
5104001101
    คณะศึกษาศาสตร์
4318      
   นายพีรพงศ์ เหรียญเจริญ
5101107554
    คณะนิติศาสตร์
4319      
   สิบตํารวจตรีสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์
5106001257
    คณะรัฐศาสตร์
4320      
   นายวรพล มหาศักดิ์ศิริ
5106005290
    คณะรัฐศาสตร์
4321      
   นายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ
5101002201
    คณะนิติศาสตร์
4322      
   นางปัทมา กอทอง
5106011561
    คณะรัฐศาสตร์
4323      
   นางสาวระวีวรรณ์ สิทธาจารุวัฒน์
5107007295
    คณะเศรษฐศาสตร์
4324      
   นายสมบูรณ์ เพ็ชรเจริญ
5101107562
    คณะนิติศาสตร์
4325      
   นางสาวหนึ่งนุช สดใส
5102000287
    คณะบริหารธุรกิจ
4326      
   นางนุชนาท ร็อด
5102001228
    คณะบริหารธุรกิจ
4327      
   นายยุทธนา อิงคกิตติ
5102112736
    คณะบริหารธุรกิจ
4328      
   พระนเรศ สุริวงค์
5190003193
    PRE-DEGREE
4329      
   พระสัญญา กียะสูตร
5103002530
    คณะมนุษยศาสตร์
4330      
   พระทองใบ จงชมผา
5101007820
    คณะนิติศาสตร์
4331      
   สิบตํารวจโทณัฐดนัย อัยลา
5106008021
    คณะรัฐศาสตร์
4332      
   นายธนวัฒน์ สำเริง
5103000484
    คณะมนุษยศาสตร์
4333      
   นางสาวเพ็ญภักดิ์ ทองคง
5101104668
    คณะนิติศาสตร์
4334      
   นางสาวปรียาวดี ผลเอนก
5102001236
    คณะบริหารธุรกิจ
4335      
   นางสาวชเนตตี วัฒนะ
5103076039
    คณะมนุษยศาสตร์
4336      
   นายปริญญา ฉ่ำเจริญ
5101007838
    คณะนิติศาสตร์
4337      
   นางสาวนิตยา เพียแก้ว
5105018997
    คณะวิทยาศาสตร์
4338      
   นางนภา สุวรรณศรี
5106170755
    คณะรัฐศาสตร์
4339      
   นายพิเชษฐ อุดมสมัคร
5102002184
    คณะบริหารธุรกิจ
4340      
   จ่าสิบตํารวจพิทักษ์ สุคะมะโน
5106170763
    คณะรัฐศาสตร์
4341      
   นางสาวนิตยา ปานีชาติ
5106005308
    คณะรัฐศาสตร์
4342      
   นางสาวอนันตญา โชฎก
5106167793
    คณะรัฐศาสตร์
4343      
   สิบตํารวจเอกรังสรรค์ ยอดยิ่ง
5106165797
    คณะรัฐศาสตร์
4344      
   จ่าสิบตํารวจสมพร อ่อนน้อม
5106165805
    คณะรัฐศาสตร์
4345      
   จ่าสิบตํารวจสมพงษ์ สาระกิจ
5106008039
    คณะรัฐศาสตร์
4346      
   นางบุญสิตา ตันติกิตติ
5101005824
    คณะนิติศาสตร์
4347      
   นายอภิสิทธิ์ พิทักราษฏร์
5105017916
    คณะวิทยาศาสตร์
4348      
   นางสาววรนุช ศรีจันทร์
5102112744
    คณะบริหารธุรกิจ
4349      
   นางวนิดา พิศงาม
5104024467
    คณะศึกษาศาสตร์
4350      
   นางสาวสุรีย์พร ในกระโทก
5102112751
    คณะบริหารธุรกิจ
4351      
   นางสาวอิศรา ชอบธรรม
5106005316
    คณะรัฐศาสตร์
4352      
   นายดาบตํารวจกมลพัฒน์ กมลคุณพิพัฒน์
5106005324
    คณะรัฐศาสตร์
4353      
   นายวัฒนา อินธ์โป๊ะ
5106167801
    คณะรัฐศาสตร์
4354      
   นางสาววิภารัตน์ นะภา
5106003451
    คณะรัฐศาสตร์
4355      
   นายภัทรนันท์ พุฒซ้อน
5101102878
    คณะนิติศาสตร์
4356      
   นายวิชิต เอสามี
5101006897
    คณะนิติศาสตร์
4357      
   นางสาวอริศรา รัตนวงษ์
5101006905
    คณะนิติศาสตร์
4358      
   สิบตํารวจโทเกียรติศักดิ์ มั่งคั่ง
5101000619
    คณะนิติศาสตร์
4359      
   สิบตํารวจโทชัยมาตร หัสสา
5106165813
    คณะรัฐศาสตร์
4360      
   นายชูชาติ จงธรรมจินดา
5106171936
    คณะรัฐศาสตร์
4361      
   นางทิพวรรณ์ เพ่งผล
5106005332
    คณะรัฐศาสตร์
4362      
   นางสาวกัณฐิชา ดียิ่ง
5102113809
    คณะบริหารธุรกิจ
4363      
   นายจักรกฤช แก้วกำเนิด
5102112769
    คณะบริหารธุรกิจ
4364      
   นางสาวอมรรัตน์ ไตรพรหม
5102002192
    คณะบริหารธุรกิจ
4365      
   นางสาวธัชมาศ วงษ์แจ้ง
5102000295
    คณะบริหารธุรกิจ
4366      
   จ่าอากาศเอกชัยวัฒน์ พึ่งทอง
5106005340
    คณะรัฐศาสตร์
4367      
   นางเกวลิน ธานินทราวัฒน์
5106170771
    คณะรัฐศาสตร์
4368      
   นายกานต์ระพี มาตรยาประพันธุ์
5106008047
    คณะรัฐศาสตร์
4369      
   นายมาโนช ขาวจันทร์
5103004106
    คณะมนุษยศาสตร์
4370      
   นางสาวจารุวรรณ บุญประสิทธิ์
5102115713
    คณะบริหารธุรกิจ
4371      
   นายฤทธิชัย พุทธประสิทธิ์
5101102886
    คณะนิติศาสตร์
4372      
   สิบเอกอิสระ ไกรกลาง
5106167819
    คณะรัฐศาสตร์
4373      
   นางสาวประวีณา ตาลพลกรัง
5104000533
    คณะศึกษาศาสตร์
4374      
   นายทศนันท์ อัมรานนท์
5104024871
    คณะศึกษาศาสตร์
4375      
   นางสาวอุบล อุดร
5102116471
    คณะบริหารธุรกิจ
4376      
   นางสุวรรณา บั้งจันอัด
5104024244
    คณะศึกษาศาสตร์
4377      
   สิบตํารวจเอกชัยพร หุบกระโทก
5106165821
    คณะรัฐศาสตร์
4378      
   นางมัญฑณา มะลิ
5101000361
    คณะนิติศาสตร์
4379      
   สิบตํารวจโทภัทรินทร์ ทรงบัณฑิต
5106005357
    คณะรัฐศาสตร์
4380      
   นายดาบตํารวจรุ่งนิรันด์ โกศะยาอัฑฒทรัพย์
5106011579
    คณะรัฐศาสตร์
4381      
   สิบตํารวจเอกพุทธา สายศร
5106011587
    คณะรัฐศาสตร์
4382      
   นายไพโรจน์ อดทน
5101107570
    คณะนิติศาสตร์
4383      
   นางสาวธนพร ผงาดนอก
5102002200
    คณะบริหารธุรกิจ
4384      
   นายสมพงษ์ วอนอก
5106171944
    คณะรัฐศาสตร์
4385      
   จ่าสิบตํารวจภัทรพงศ์ แจ้งไพร
5106010332
    คณะรัฐศาสตร์
4386      
   จ่าสิบตํารวจสมมิต เข็มสุข
5106010340
    คณะรัฐศาสตร์
4387      
   สิบตํารวจโทเดช โกมิพัฒน์
5106008054
    คณะรัฐศาสตร์
4388      
   จ่าสิบตํารวจชูชาติ หลอดทองหลาง
5106008062
    คณะรัฐศาสตร์
4389      
   นางสาวณัฐฐา วิมลกลาง
5102112777
    คณะบริหารธุรกิจ
4390      
   นายดาบตํารวจอนุชิต แสวงดี
5106010357
    คณะรัฐศาสตร์
4391      
   จ่าสิบตํารวจวิทวัส ตุมหนแย้ม
5106010365
    คณะรัฐศาสตร์
4392      
   นางสาวธัญชนก จันผะกา
5106001265
    คณะรัฐศาสตร์
4393      
   นายสุริยะ สมกอง
5190000306
    PRE-DEGREE
4394      
   นางสาวจินตนา ดึกกระโทก
5105017924
    คณะวิทยาศาสตร์
4395      
   จ่าสิบตํารวจอังกูล ชวนกระโทก
5106010373
    คณะรัฐศาสตร์
4396      
   นายวราวุธ เดาะขุนทด
5106002560
    คณะรัฐศาสตร์
4397      
   นายดาบตํารวจณภัทร โยธะสรเดช
5106011595
    คณะรัฐศาสตร์
4398      
   สิบโทสมคิด มือสันเทียะ
5106010381
    คณะรัฐศาสตร์
4399      
   จ่าสิบตํารวจรัตน์ รักไร่กลาง
5106011603
    คณะรัฐศาสตร์
4400      
   จ่าสิบตํารวจบุญเลิศ ปลั่งกลาง
5106011611
    คณะรัฐศาสตร์
  

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ