เข้าสู่ระบบ

username
password
 

  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
จำนวนนักศึกษา : 7672
รหัสหมายเลขบัตรประชาชน :
7501      
   นายศักดิ์ดา ดีใจ
5405000117
    คณะวิทยาศาสตร์
7502      
   นายนิติพงษ์ จันทร์สังข์
5406000348
    คณะรัฐศาสตร์
7503      
   นายจักรพงศ์ วงศ์เบี้ยสัตย์
5403001976
    คณะมนุษยศาสตร์
7504      
   นางสาวสุนทรา วัฒนกิจ
5403070872
    คณะมนุษยศาสตร์
7505      
   นายพฤทธ์ ศรียะพันธ์
5403000952
    คณะมนุษยศาสตร์
7506      
   นายภควัฒน์ รัศมีอรุณโรจน์
5402104540
    คณะบริหารธุรกิจ
7507      
   นางสาวณัฏฐ์ชวัล รัตนาจารย์
5403003378
    คณะมนุษยศาสตร์
7508      
   นางสาวเนาวรัตน์ คามาปาน
5403069528
    คณะมนุษยศาสตร์
7509      
   นางสาวอรทัย คุรุพงศ์
5404068552
    คณะศึกษาศาสตร์
7510      
   นายกษิดิศ ใจซื่อ
5454010884
    คณะสื่อสารมวลชน
7511      
   นางสาวปิยธิดา สัจจานุวัฒน์
5406161900
    คณะรัฐศาสตร์
7512      
   นางสาวนิสากร เกื้อด้วง
5406001197
    คณะรัฐศาสตร์
7513      
   นายสุภัทรชัย ภักดีพรหม
5406158989
    คณะรัฐศาสตร์
7514      
   สิบตํารวจตรีเฉลิมศรี การดี
5490088597
    PRE-DEGREE
7515      
   นายปรีชา ยืนยัน
5406161918
    คณะรัฐศาสตร์
7516      
   นางสาวอรสา ด้วงทองกุล
5404068560
    คณะศึกษาศาสตร์
7517      
   นางสาวธนกฤต อินทร์เมือง
5402102478
    คณะบริหารธุรกิจ
7518      
   นางจันฑิมา ดูเอต์
5404000191
    คณะศึกษาศาสตร์
7519      
   นายธีระพงษ์ พึ่งสนิท
5401006001
    คณะนิติศาสตร์
7520      
   นายนฤพนธ์ คลองเงิน
5402000300
    คณะบริหารธุรกิจ
7521      
   จ่าสิบตํารวจวินัย นุ่มน้อย
5406162775
    คณะรัฐศาสตร์
7522      
   นายศักดิ์นรินทร์ อาตมาตย์
5405001990
    คณะวิทยาศาสตร์
7523      
   นางสาวกุลธิดา ทองภูเบศร์
5406161926
    คณะรัฐศาสตร์
7524      
   นางสาวส่งศรี สมุทรวชิรวงษ์
5404054123
    คณะศึกษาศาสตร์
7525      
   นางสาวจิรวรรณ คงทอง
5406003474
    คณะรัฐศาสตร์
7526      
   นางสาวนันทิยา อนันต์ธนา
5403051757
    คณะมนุษยศาสตร์
7527      
   นางสาวกรวิกา โพธิบดี
5402105117
    คณะบริหารธุรกิจ
7528      
   นายดาบตํารวจจริงใจ เพชรแก้ว
5406006378
    คณะรัฐศาสตร์
7529      
   จ่าสิบตํารวจนพพร สำเภาทอง
5406006386
    คณะรัฐศาสตร์
7530      
   นายรุ่งชัย ศรีธราดล
5405000554
    คณะวิทยาศาสตร์
7531      
   นางสาวพรกมล ตรีวัย
5490088605
    PRE-DEGREE
7532      
   นายอดุลย์ บิลหร่อหีม
5406162718
    คณะรัฐศาสตร์
7533      
   พระประคองศิล สุวรรณคีรี
5406163104
    คณะรัฐศาสตร์
7534      
   นายศักดิ์ชัย แซ่หลี
5402104557
    คณะบริหารธุรกิจ
7535      
   สิบตํารวจเอกจรณชัย ยางทอง
5406158997
    คณะรัฐศาสตร์
7536      
   นางสาวนงลักษณ์ ฟุกล่อย
5403002495
    คณะมนุษยศาสตร์
7537      
   นางสาวฐิติมนต์ ไพรัชต์ชูตระกูล
5402102486
    คณะบริหารธุรกิจ
7538      
   นางสาวไพจิตร์ ทองเหมือน
5406006394
    คณะรัฐศาสตร์
7539      
   นางสาวสุจินต์ จันทร์หอ
5406161934
    คณะรัฐศาสตร์
7540      
   นายณัฏฐ์วัฒน์ ภควันฉัตร
5407000289
    คณะเศรษฐศาสตร์
7541      
   นายอรรตนันท์ ไพบูลย์
5406006402
    คณะรัฐศาสตร์
7542      
   นางสาววิลาสินี เหตุทอง
5401101174
    คณะนิติศาสตร์
7543      
   นางสาวจิตติมา เหมพงศ
5406162791
    คณะรัฐศาสตร์
7544      
   นางสาวดรุณี สังข์แก้ว
5490088613
    PRE-DEGREE
7545      
   พลตำรวจวินัย วิเชียรบุตร
5406161942
    คณะรัฐศาสตร์
7546      
   สิบตํารวจโทกิตติศักดิ์ แสงอุทัย
5401101182
    คณะนิติศาสตร์
7547      
   นางสาวยิ่งลักษณ์ ธัญญพานิช
5404052176
    คณะศึกษาศาสตร์
7548      
   นางสาวกนกนภัส ศุภพงศภาวัต
5403070880
    คณะมนุษยศาสตร์
7549      
   นางสาววริมน นิตย์น้อยสืบ
5402001803
    คณะบริหารธุรกิจ
7550      
   นางสาวอุมมูอาฏียะฮ์ มะสาเเละ
5407006724
    คณะเศรษฐศาสตร์
7551      
   นางสาวศรันย์นิชชา ศรีทองนวล
5401101190
    คณะนิติศาสตร์
7552      
   นายอันดนัน หลงยือระ
5401099493
    คณะนิติศาสตร์
7553      
   นางสาวกรปภา ไวทยธาดาพงศ์
5401099501
    คณะนิติศาสตร์
7554      
   นายสมชาย ชินศิริไพบูลย์
5406000355
    คณะรัฐศาสตร์
7555      
   นางสาววราภรณ์ ลาภาพงศ์กุล
5403053019
    คณะมนุษยศาสตร์
7556      
   นางเสาวลักษณ์ จิรานุพันธุ์
5403000705
    คณะมนุษยศาสตร์
7557      
   นายโสภณ บัวชุม
5404053695
    คณะศึกษาศาสตร์
7558      
   นายอุทิศ จรรยาเลิศ
5406162569
    คณะรัฐศาสตร์
7559      
   นางสาวปิยนุช อมรเจริญ
5402004955
    คณะบริหารธุรกิจ
7560      
   นายยศวิน อมาตยกุล
5401006019
    คณะนิติศาสตร์
7561      
   นายสันติ โพธิ์จันทร์
5406161959
    คณะรัฐศาสตร์
7562      
   นางสาวกนกนันทน์ พิสิฐพัชรากุล
5401000319
    คณะนิติศาสตร์
7563      
   นายแพทย์สุรศักดิ์ อินทชื่น
5401099519
    คณะนิติศาสตร์
7564      
   นางสาวสุพิชชา เขียววิเชียร
5406159003
    คณะรัฐศาสตร์
7565      
   นางสาวนิตยา บรรเทิงใจ
5406159011
    คณะรัฐศาสตร์
7566      
   นายดาบตํารวจยิษฐา โยแก้ว
5406162684
    คณะรัฐศาสตร์
7567      
   นายพีรศักดิ์ นันททรรศนันท์
5401099527
    คณะนิติศาสตร์
7568      
   นางสาวอาทิตยา วัชระสกุลนนท์
5405000125
    คณะวิทยาศาสตร์
7569      
   นางสาวเพ็ญพรรณ์ บุญหมั่น
5403051765
    คณะมนุษยศาสตร์
7570      
   นายอนุพงษ์ เมืองรัก
5403000234
    คณะมนุษยศาสตร์
7571      
   นางสาวนรัญชญา ชีวะกานนท์
5406161967
    คณะรัฐศาสตร์
7572      
   นางสาวปรียดา จึงทวีสูตร
5403053027
    คณะมนุษยศาสตร์
7573      
   นางสาววาสนา ปัสนา
5406163526
    คณะรัฐศาสตร์
7574      
   นางสาวจาลินดารีนี วิลเลี่ยมส์
5403053035
    คณะมนุษยศาสตร์
7575      
   นางสาวนฤภร จันทนวัลย์
5403001646
    คณะมนุษยศาสตร์
7576      
   นายอัมรินทร์ เอ ฟรานเซน
5401006027
    คณะนิติศาสตร์
7577      
   นางสาวทิวารี ฟรานเซน
5401000327
    คณะนิติศาสตร์
7578      
   นายแกรี่ ฮัทชาร์ด
5406162692
    คณะรัฐศาสตร์
7579      
   นายนัฐพงศ์ ชูพันธุ์
5406006410
    คณะรัฐศาสตร์
7580      
   นายบุศย์ อินชัย
5403003386
    คณะมนุษยศาสตร์
7581      
   นายศราวุธ ศรีสุทธิธาดา
5403053043
    คณะมนุษยศาสตร์
7582      
   นางชนิตา บุญยะเกียรติ
5403001653
    คณะมนุษยศาสตร์
7583      
   นายปุณกร วุฒิพรพงษ์
5403053050
    คณะมนุษยศาสตร์
7584      
   นายเลโอ โซสเซย์
5454009852
    คณะสื่อสารมวลชน
7585      
   นางศศิธร โทโค่
5401101208
    คณะนิติศาสตร์
7586      
   นางสาวทิพาพร คู
5402078223
    คณะบริหารธุรกิจ
7587      
   นายวศิน ชิววัฒนานันท์
5405000182
    คณะวิทยาศาสตร์
7588      
   นางสาวอติญา กนกวัฒนาวรรณ
5402104565
    คณะบริหารธุรกิจ
7589      
   นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ดี
5490000220
    PRE-DEGREE
7590      
   นายกานต์นภัส เหลามา
5402004963
    คณะบริหารธุรกิจ
7591      
   นายยูกิฮิโร ฮายาโนะ
5401002448
    คณะนิติศาสตร์
7592      
   นางสาวจริชยา ตรีทศสมิทธิ์
5406159029
    คณะรัฐศาสตร์
7593      
   นางสาวซาโตมิ คุซามะ
5403001984
    คณะมนุษยศาสตร์
7594      
   นางสาวถิงเหว่ย เต็ง
5403003394
    คณะมนุษยศาสตร์
7595      
   นางสาวกุลชา เอมมี่ย์
5403051773
    คณะมนุษยศาสตร์
7596      
   นางสาวริต้า อ่อนคำ
5403070898
    คณะมนุษยศาสตร์
7597      
   นายไทกะ ซาซากิ
5401006035
    คณะนิติศาสตร์
7598      
   นางสาวอมัล อารีพงษ์
5402102494
    คณะบริหารธุรกิจ
7599      
   นายอาทิตย์ วัดศรี
5406159037
    คณะรัฐศาสตร์
7600      
   นายอาทิตย์ สังขพันธุ์
5404049701
    คณะศึกษาศาสตร์
  

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ