เข้าสู่ระบบ

username
password
 
   ตรวจสอบสถานะการสมัคร  
      ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครปัจจุบัน โดยทำการกรอก username และ password  
  ที่ระบบได้ ในวันที่ได้ทำการสมัคร  
     
     
 
Username:  
Password :  
 
     
     ระบบจะทำการปรับปรุงสถานะการสมัครตลอดเวลา ดังนั้น ควรตรวจสอบสถานะการสมัคร  
  ของผู้สมัครให้สม่ำเสมอ  
 

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ