เข้าสู่ระบบ

username
password
 

คำรับรอง

ข้าพเจ้ารับรองว่าเข้าใจในข้อตกลงการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลางผ่านอินเทอร์เน็ตตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยตลอดแล้ว ตกลงรับที่จะปฏิบัติและยอมผูกพันตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกประการ
 

พัฒนาระบบโดย สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักทดสอบและประเมินผล(สวป.) 02-310-8623 ในวันเวลาราชการ