การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดให้มีการย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา ปีการศึกษาละ 2  ครั้ง

คือ ภาค 1 และ ภาค 2 โดยจะดำเนินการก่อนลงทะเบียนภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะมี

ประกาศมหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดวันที่แน่นอน ( ภาค 1 ประมาณเดือนพฤษภาคม  ภาค 2 ประมาณ

เดือนพฤศจิกายน)

            หลักเกณฑ์การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา

1.      นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ

2.      นักศึกษาจะต้องดำเนินการย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า

1 ภาคการศึกษาปกติ

3.      นักศึกษาจะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ ตามคณะและสาขาวิชา  ที่มหาวิทยาลัย

กำหนดให้เปิดสอนในส่วนภูมิภาคเท่านั้น

            วิธีดำเนินการย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา

1.      ขอรับแบบฟอร์มการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา (..41) ได้ที่สาขาวิทยบริการ

ทุกแห่ง หรือจดหมายถึง  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา  อาคาร สวป. ชั้น 2   มหาวิทยาลัย

รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พร้อมแนบซองเปล่าปิดตราไปรษณียากร

จ่าหน้าชื่อ ที่อยู่ตนเองมาด้วย

2.      กรอกข้อความในแบบฟอร์ม ม..41 ให้ครบถ้วน และชัดเจน แล้วส่งไปยังสถานที่ที่ระบุ

ไว้ในข้อ 1 พร้อมกับแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้

2.1   บัตรประจำตัวนักศึกษา

2.2   สำเนาใบเสร็จรับเงินแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคปัจจุบัน

2.3   ค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะเป็นธนาณัติ จำนวน 100.- บาท สั่งจ่ายมหาวิทยาลัย

       รามคำแหง ปท.รามคำแหง (กรณีขอย้ายคณะ นอกเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นการ

       ย้ายคณะกรณีพิเศษ ต้องชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 150.- บาท)

2.4  ซองเปล่าปิดตราไปรษณียากร จ่าหน้าชื่อที่อยู่ของตนเอง

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายคณะ ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชาของคณะที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายไปก่อนได้ แล้วจึงมาดำเนินการย้ายคณะให้ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ในภายหลัง