มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตส่วนกลาง
โดยวิธีชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2553

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
สถานะการชำระเงิน
หมายเหตุ